Hur får jag hem mitt barn från socialtjänsten och LVU? - Hemtagningsbegäran enligt LVU

Hemtagningsbegäran advokat

Hur får jag hem mitt barn från socialtjänsten och LVU? - Hemtagningsbegäran enligt LVU

När en förälder vill att vården enligt LVU ska upphöra kan en förälder begära hemtagning. Efter ett tvångsomhändertagande enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska socialtjänsten regelbundet pröva om tvångsvården ska upphöra. Tvångsvården enligt LVU ska upphöra när vården inte längre behövs. I denna artikel kan du läsa mer om den bedömning som görs och vad du som förälder kan göra för att få hem ditt barn genom en hemtagningsbegäran.

Vad krävs för att vården enligt LVU ska upphöra?

För att LVU ska upphöra krävs att det inte längre finns ett behov av tvångsvård. De förhållanden som föranledde LVU ska ha förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Barnets vårdnadshavare ska ha genomgått en positiv utveckling som kan förväntas hålla i sig för en längre tid framöver och det räcker normalt inte med mindre förbättringar. En positiv utveckling kan bland annat ske genom att vårdnadshavaren tar emot stöd och behandling för sina egna problem eller genom att vårdnadshavaren tar emot stöd i sin föräldraroll för att bättre kunna tillgodose barnets behov. Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till dig som är vårdnadshavare samt verka för att ett umgänge ska ske mellan barn och förälder. Likaså har socialtjänsten en skyldighet att arbeta för att en familjeåterförening ska kunna ske enligt Europakonventionen.

Hemtagningsbegäran - vad kan jag som förälder göra för att vården enligt LVU ska upphöra?

Du som vårdnadshavare kan själv begära att LVU-vården ska upphöra. En sådan begäran kallas för en hemtagningsbegäran och vårdnadshavare kan när som helst vända sig till socialtjänsten med en sådan begäran. En hemtagningsbegäran innebär att socialtjänsten ska inleda en utredning om det fortfarande finns ett behov av tvångsvård. Utredningen ska vara slutförd senast inom fyra månader och du som vårdnadshavare har rätt att få ta del av och läsa utredningen när den är klar. Om socialtjänsten (socialnämnden) efter utredningen fortfarande anser och beslutar att LVU-vården ska fortsätta kan du överklaga socialnämndens beslut till förvaltningsrätten i den region (domsaga) som du bor i. Överklagandet ska lämnas in inom tre veckor från att du fick del av beslutet och du har rätt att få överklagandehänvisning. Du har även rätt till en advokat som kan hjälpa dig.

Rätt att önska gratis advokat i mål om hemtagning från LVU - välj en specialist på LVU

När du som vårdnadshavare begär hemtagning har du rätt till en kostnadsfri advokat eller jurist som biträder dig i målet, ett så kallat offentligt biträde. Även ditt barn får ett eget biträde vars arvode betalas av staten. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat och det är viktigt att du tidigt i processen meddelar ditt önskemål till socialtjänsten eller förvaltningsrätten.


Välj en advokat som är specialiserad på LVU, annars utses en jurist utan föregående kompetensprövning av förvaltningsrätten. Vänd dig till Advokatbyrån Familj & Försvar för rätt expertis.

Begäran om hemtagning enligt LVU – tips till föräldrar

Socialtjänsten har ansvar för att utreda om det skett sådana varaktiga och genomgripande förändringar som krävs för att LVU-vården ska upphöra. Under utredningen kommer socialtjänsten att inhämta information och hålla samtal med bland annat föräldrar, skola och familjehem. Fundera på vad just du kan behöva förbättra innan vården kan upphöra. Det är bra att ha en insikt om sin föräldraförmåga och att vara öppen för att ta emot det stöd och den behandling som behövs. Även om du som vårdnadshavare kan göra en hemtagningsbegäran när som helst har du störst chans att få hem ditt barn om du kan visa på att det skett en positiv utveckling under en längre tid.

För att få hjälp med att göra en begäran om hemtagning är du varmt välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi är specialister på LVU och har klienter över hela Sverige. Vi kan boka möten på vårt kontor, digitalt eller per telefon. Många föräldrar vänder sig till oss för att boka ett konsultationsmöte för att vi gemensamt ska kunna skapa en strategi samt bevisning innan hemtagningsbegäran enligt LVU, för att barnet på sikt ska kunna flytta hem igen.

 

Vill du läsa mer om när socialtjänsten kan omhänderta ett barn kan du läsa mer om detta i vår artikel ”När socialtjänsten tar ditt barn”.

 

Välkommen att kontakta oss om du söker en advokat som är specialist på LVU. Vi erbjuder möten på vårt kontor, digitalt via Skype, Teams, eller Zoom och inledande gratis rådgivning på telefon för en behovsanalys.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren