Umgänge med barn

Umgänge med barn

Barn har rätt till umgänge med förälder

Den förälder som inte har barnet boende hos sig men som vill träffa barnet kallas för umgängesförälder. Det är dock barnet, inte föräldern, som enligt lag har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, så länge det kan ske på ett tryggt sätt. Man utgår sålunda från barnets bästa.


Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra fysiskt eller genom att barn och förälder har annan kontakt, t.ex. genom telefon eller video. Inte sällan används inledningsvis umgängesstöd om barnet inte känner umgängesföräldern, om det finns anledning att ifrågasätta umgängesförälderns lämplighet eller om det är en konflikt mellan föräldrarna som påverkat barnet.


Barnets föräldrar har dock ett enligt föräldrabalken ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, så långt möjligt, tillgodoses.

Olämplig förälder vid umgänge

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta framgår av föräldrabalken. Om en förälder visat sig olämplig att träffa barnet, t.ex. på grund av missbruk eller våld behöver inget umgänge ske. Här tittar man även på risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Umgängesstöd

När tingsrätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person från socialtjänsten ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid. Inte sällan används inledningsvis umgängesstöd om barnet inte känner umgängesföräldern, om det finns anledning att ifrågasätta umgängesförälderns lämplighet eller om det är en konflikt mellan föräldrarna som påverkat barnet. Även när föräldrar är överens kan föräldrar ansöka om umgängesstöd vid familjerätten hos den kommun där barnet är folkbokfört.

Umgänge med barn eller förälder med sekretessuppgifter

Advokatbyrån Familj & Försvar har omfattande erfarenhet av att bistå föräldrar med personskyddade uppgifter eller sekretessmarkering. Likaså hjälper vi den förälder som inte har sekretessuppgifter att träffa barn som bor på hemlig ort eller skyddat boende. Inte sällan har en förälder blivit misstänkt för brott mot den andra föräldern eller barnet och en förälder beviljats skyddat boende. Även i dessa fall kan barnet, om det är förenligt med barnets bästa, ha rätt till umgänge med den andra föräldern.

 

Om tingsrätten måste besluta i frågor om vårdnad, boende och umgänge i ärenden med barn eller förälder med sekretess måste man ibland ansöka om stämning. I vanliga fall inlämnas stämning där barnet har sin hemvist. Men om det inte fastställas går det bra att vända sig till Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt är den tingsrätt i Sverige som kan handlägga mål när barn eller förälders folkbokföringsadress är hemlig.

 

Kontakta oss gärna för mer information.

Ansökan om verkställighet av beslut och domar avseende umgänge med barn

Tingsrätten kan fatta interimistiska beslut som gäller omedelbart, till exempel avseende barns umgänge med en förälder eller barnet boende. Likaså kan tingsrätten avsluta ett mål genom dom som antingen gäller omedelbart eller efter att den vunnit laga kraft (när det inte går att överklaga domen längre).

 

Om den ena föräldern inte följer det som står i beslutet eller domen har den andra föräldern möjlighet att begära verkställighet av domen hos tingsrätten. T.ex. om en mamma vägrar att lämna ut barnet för umgänge till pappan så kan pappan ansöka om verkställighet av beslutet hos tingsrätten med anledning av umgängessabotaget.

Hur går ansökan om verkställighet av umgänge till?

Tingsrätten hanterar ansökan som ett separat ärende och det blir en mindre rättegång. Om en förälder utan goda grunder hindrar umgänge beviljas ofta ansökan. Tingsrätten har nämligen att enligt 21 kap. föräldrabalken att pröva om det är ”uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa”. Utgångspunkten är sålunda att tidigare beslut ska följas av båda föräldrarna.


Ärendet ska handläggas skyndsamt. Tingsrätten kan försöka få parterna att komma överens genom att beslut om medling mellan parterna. Tingsrätten kan vid beviljande av ansökan besluta att den förälder som saboterat umgänget måste följa beslutet eller domen och betala ett vitesbelopp (böter) om föräldern inte fortsatt medverkar till beslutat umgänge. I sista hand kan domstolen besluta att barnet ska hämtas och överlämnas till umgängesföräldern eller boendeföräldern med hjälp av polis och socialtjänst.


Barnets bästa ska vara avgörande och ett beslut kan oftast inte verkställas mot ett barns vilja om barnet anses vara tillräckligt moget och gammalt då barnets vilja ska beaktas. En enskild prövning ska göras avseende barnets mognad i varje enskilt ärende men tidigare var åldern 12 år ofta avgörande.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors