Arv och testamente

Arv och testamente advokat

Arv och testamente

Arvstvist i Stockholm – familjerättsadvokat i Stockholm

Söker du en familjerättsadvokat i Stockholm som är specialist på arvstvister har du kommit rätt. Vi advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar har omfattande erfarenhet av arvstvister och tvister om testamenten:

 

 • Klander av testamente för att ogiltigförklara ett testamente på grund av formfel eller dylikt.
 • Arvstvist om att en gåva eller flera gåvor kränkt en bröstarvinges laglott genom det förstärkta laglottsskyddet.
 • Ogiltigförklarande av testamente genom fastställelsetalan i tingsrätt.
 • Klander av arvskifte. En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet kan väcka talan i tingsrätten mot de andra dödsbodelägarna.
 • Arvstvist om att förälder gjort en bröstarvinge arvlös.
 • Tvist om arvskiftet hos boutredningsman.

 

Du kan även genom ett så kallat legat testamentera viss egendom, sak eller pengar till en viss person (legatarie). Om en arvinge ärver procent i ditt dödsbo kallas de universella testamentstagare.

Bouppteckning och bouppteckningsförrättning

En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader från dödsdagen och bouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket senast inom 4 månader från dödsfallet. Vi familjerättsadvokater hjälper dig gärna med bouppteckning och bouppteckningsförrättning. Vi är advokater som är specialiserade på familjerätt och arvsrätt.


När en person avlidit ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning skall bland annat innehålla uppgifter om den avlidne, arvingar, dödsbodelägare, arvtagare och universella testamentstagare. Bouppteckningen är enkelt förklarat en förteckning över den dödes tillgångar och skulder på dödsdagen. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder förtecknas.


Till en bouppteckningsförrättning ska flera intressenter kallas. Bl.a. släktingar som har rätt till arv, testamentstagare och efterarvingar. Även en make eller maka och sambo ska kallas till förrättningen. Efteråt ska det framgå av bouppteckningen vilka som varit närvarande. Vi hjälper dig med alla steg i bouppteckningen så att allt går rätt till. Vi kan även hjälpa till att skriva avtal om arvskifte. Välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Familj & Försvar.


Bouppteckningen påverkas både av bestämmelser om arv i lag och av testamenten. Skatteverket registrerar bouppteckningen. Om den som ansvarar för att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket, inte uppfyller sin skyldighet ska Skatteverket även se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in.

Testamente – förebygg tvister för efterlevande

Skriv ett eget testamente eller ett inbördes testamente för att själv bestämma hur dina tillgångar ska fördelas när du avlider samt skydda dina efterlevandes arv. Vi hjälper dig att, genom att upprätta ett testamente, skydda dina arvingars eller testamentstagares egendom genom att förordna om att:

 • arvet ska utgöra enskild egendom, som alltså inte delas vid din arvinges skilsmässa eller separation,
 • din sambo faktiskt ska få ärva dig,
 • den du önskar ska erhålla nyttjanderätt till bostad eller sak,
 • arvet ska ärvas med fri förfoganderätt eller full äganderätt,
 • en testamentsexekutor utses att fördela arvet,
 • barns och minderårigas arv ska förvaltas av särskild förvaltare (särskild förvaltning),
 • bröstarvingar (barn) endast ska erhålla sin laglott,
 • ny make eller maka ska ärva dig eller erhålla nyttjanderätt till bostad eller egendom.


Du kan även genom ett så kallat legat testamentera viss egendom, sak eller pengar till en viss person (legatarie). Om en arvinge ärver procent i ditt dödsbo kallas de universella testamentstagare.

Särskild förvaltning av barns, barnbarns och minderårigas arv

Ett bra sätt att skydda barns egendom från insyn från överförmyndaren eller en förälders (förmyndares) insyn och inflytande är att i ett testamente eller gåva till en minderårig ange att egendomen ska förvaltas av en särskild förvaltare. Det är även möjligt att utforma krav på att den särskilda förvaltningen ska ske fram till dess att barnet är äldre än 18 år, till exempel 25 år eller 30 år.

 

Särskild förvaltning är vanligt efter en skilsmässa eller en separation för att den andra föräldern inte ska kunna påverka barnets arv eller när mor- eller farföräldrar testamenterar till barn eller barnbarn. Den särskilda förvaltaren ska tillse att den omyndiges egendom förvaltas på bästa sätt till en viss ålder och skydda barnets egendom från att till exempel en vårdnadshavare tar pengar från barnet. Förvaltaren godkänner ensam vilka saker som barnet ska få pengar till, tex. utbildning, bostad, fritidsaktiviteter, medicin eller utlandsresor m.m.

 

Du väljer själv vem som ska vara särskild förvaltare och kan ge förvaltaren arvode. Om barn ärver mer än åtta prisbasbelopp inkopplas överförmyndaren med en överförmyndarspärr till myndighetsålder om förordnande om särskild förvaltning saknas.

Arvsordningen - vad händer med arvet utan testamente?

Nedan framgår exempel på hur arvet fördelas utan testamente. Observera att arvet aldrig blir enskild egendom utan testamente.

Gifta makar med gemensamma barn

Om makarna har gemensamma barn, ärver makarna varandra fullt ut med fri förfoganderätt. Även egendom som varit enskild ärvs av den andra maken. Efter båda makarnas död ärver sedan de gemensamma barnen båda makarna till lika delar genom efterarv. För att arvet ska bli barnens enskilda egendom krävs testamente.

Gifta makar utan barn

Gifta makar utan barn ärver varandra med fri förfoganderätt (även enskild egendom) om inte ett testamente upprättas. Efter bådas död ärver legala arvingar (släktingar) respektive makes del genom efterarv. Arvsordningen kan ändras genom testamente.

Gifta makar med särkullbarn – ej gemensamma barn

Om någon make har barn, ärver endast barnen den maken. För att makar med egna barn (särkullbarn) ska ärva varandra krävs testamente. Genom testamentet kan den make som har barn testamentera allt utom laglotten till den andra maken. Dina bröstarvingar (barn) har rätt till sin laglott men ska avräkna vad de redan erhållit i förskott på arv genom gåva. Nyttjanderätt går likaså att förordna till efterlevande make och vi får även många frågor gällande arv i orubbat bo.

Sambor ärver inte varandra

Om man inte skriver ett testamente gäller arvsordningen enligt ärvdabalken. Detta innebär att sambor inte ärver varandra utan ett testamente. Många vänder sig till oss familjerättsadvokater med frågan om vad som händer när en sambo dör. Sambor ärver inte varandra vid dödsfall utan att ha skrivit ett giltigt testamente, frånsett en basbeloppsregel. Många vänder sig till oss på Advokatbyrån Familj & Försvar för juridisk rådgivning när en sambo avlidit.

Arv efter en person som är singel och ogift

Om du är ogift och singel följs arvsordningen till fullo utan testamente. Arvsordningen innebär att dina föräldrar i första hand ärver dig, i andra hand dina syskon och i tredje hand dina föräldrars syskon. I denna ordning. Den grupp som är livet är den grupp som ärver allt. Om dina föräldrar är i livet ärver de dig sålunda till 100 %. Först efter att en eller båda av dem avlidit går arvet vidare till nästa grupp.

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande fritt förfogar över arvet och får spendera eller använda tillgångarna som den efterlevande önskar förutom att testamentera om arvet till annan. Vanligt är att testamentera till sambo eller make med fri förfoganderätt och att bestämma att efter sambons död ska släkting eller vän erhålla det återstående arvet.

 

Full äganderätt innebär att den efterlevande, förutom att den får spendera arvet, även får testamentera om arvet till annan. Kontakta oss advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar för mer information om testamente och arv.

 

Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Camilla Högye
Advokat
0046852027737CH@advokatff.selinkedin.com/in/advokatcamillahogye
Emma Grötting
Biträdande jurist
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrotting
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors