Bodelning vid skilsmässa eller dödsfall

Bodelning vid skilsmässa eller dödsfall

Bodelningsavtal och bodelningsförrättare

Bodelning vid skilsmässa innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Bodelningen sker vanligtvis genom att parterna signerar ett skriftligt bodelningsavtal som upprättats med hjälp av advokat eller jurist. Kan parterna inte komma överens kan en make ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som i stället fattar ett beslut om bodelningen. Kostnaden för bodelningsförrättaren betalas av makarna solidariskt.

Måste bodelning göras om all egendom är enskild egendom?

Av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken framkommer att bodelning inte är nödvändig om makarna enbart har enskild egendom och om ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Detta är dock ovanligt och klokast är att alltid upprätta ett bodelningsavtal för att undvika framtida krav och tvister.

Familjerättsadvokaterna hos Familj & Försvar hjälper dig att skriva ett bodelningsavtal som fördelar makarnas egendom och bestämmer vem av makarna som ska överta hus eller bostad. Vi är också ditt ombud vid förhandlingar med motpart eller vid bodelningsförrättning.

Vilka tillgångar ingår och delas i en bodelning vid skilsmässa?

Dagen som tingsrätten mottar och registrerar ansökan om äktenskapsskillnad kallas för brytdagen eller den kritiska tidpunkten. Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (tillgångar och skulder) ser ut på brytdagen. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Tillgången delas beroende på om den är giftorättsgods eller enskild egendom, läs mer nedan.

Vad är giftorättsgods och vad är enskild egendom?

Egendom som ska delas mellan makarna kallas för giftorättsgods. Förenklat beskrivet utgör all egendom giftorättsgods, som inte är enskild egendom. Giftorättsgods är nämligen den egendom som enligt huvudregeln ska delas lika mellan makarna. Generellt gäller att all egendom som makarna äger, förutom enskild egendom, utgör giftorättsgods oavsett om det rör sig om fast eller lös egendom och oberoende av om egendomen införskaffats innan eller efter äktenskapets ingående.

Allt giftorättsgods ingår emellertid inte i bodelningen. Från bodelningen får en make undanta personliga tillhörigheter, under förutsättning att egendomens värde inte står i orimlig proportion till värdet av det sammantagna giftorättsgodset.

Det giftorättsgods (personliga tillhörigheter undantagna) som respektive make var ägare till den dag som ansökan om äktenskapsskillnad ingavs till tingsrätten (”brytdagen”) är det giftorättsgods som blir föremål för bodelning mellan parterna.

Vad är enskild egendom och hur skapas den?

Enskild egendom är sådan egendom som en make får undanta från bodelningen och som sålunda inte ska delas upp mellan makarna. Enskild egendom kan bl.a. uppstå genom äktenskapsförord, förordnande i testamente eller gåvobrev.

När ska bodelning ske?

Bodelning kan ske när ansökan om äktenskapsskillnad inlämnats eller senare. Enligt äktenskapsbalken ska bodelning förvisso upprättas när ett äktenskap upplöses. Men det finns faktiskt inga hinder att begära och färdigställa en bodelning innan dom om äktenskapsskillnad har meddelats, så länge ansökan om äktenskapsskillnad väl inlämnats. Vanligtvis påbörjas bodelningssamtalen under betänketiden.

 

Ett juridiskt bindande avtal om bodelning kan sålunda träffas så snart makarna, eller en av dem, lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad kan makarna även avtala om en kommande bodelning genom föravtal. Ett föravtal godtas emellertid inte som en giltig bodelning, utan måste skriftligen bekräftas efter att skilsmässotalan väckts eller senast när domen om skilsmässa vunnit laga kraft.

 

Vi familjerättsadvokater vill varna för att använda mallar på nätet då de ofta innehåller villkor som skapar ogiltiga avtal eller oönskade ekonomiska konsekvenser.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors