Advokat Linn Wallander

Din advokat specialiserad på familjerätt och brottmål

Specialistområden

 • Brottmål (försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
 • Familjerätt
 • Ekonomisk familjerätt
 • LVU

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Stockholms Universitet
 • Hawaii Pacific University, USA

Yrkeserfarenhet

 • Advokatbyrån Familj & Försvar (advokat)

 • Advokatfirman INTER (advokat)
 • Legio Advokatfirma (advokat)
 • Altene Advokatbyrå (biträdande jurist)
 • Advokatfirman INTER (biträdande jurist)
 • Kriminalvården (kriminalvårdare)
 • Advokatfirman Althin (praktikant)

Juridiska fortbildningskurser

 • Tvister om ekonomisk familjerätt 1 – bodelning
 • Hovrättsprocessen i brottmål
 • Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
 • Advokatsamfundets Familjerättsdag 2023
 • Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen (Offentlig försvarare alla uppdrag)
 • Förhörsmetoder i brottmål (Offentlig försvarare alla uppdrag)
 • LVU – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring
 • Målsägandebiträdets roll och uppdrag
 • Vårdnad, boende, umgänge
 • Testamentestolkning
 • Boutredning, arvskifte
 • Advokatetik och god advokatsed
 • Advokatexamen delkurs 1: Advokatyrkets etik och teknik
 • Advokatexamen delkurs 2: Förberedelse inför och förhandling i domstol
 • Advokatexamen delkurs 3: Konstitutionell rätt – Riskhantering och rådgivaransvaret – Advokatens kärnvärden
Advokat Linn Wallander

Linn Wallander

Advokat

Kontakt

Varför valde du att arbeta som familjerättsadvokat och försvarsadvokat?

Jag har alltid, så länge jag kan minnas, velat arbeta med människor i någon form. Att ha ett socialt arbete där man får hjälpa andra har genomsyrat samtliga mina yrkesval. Det har även varit viktigt för mig att ge tillbaka till samhället och jag har därför de senaste åtta åren även arbetat ideellt.

 

När jag påbörjade mina juridikstudier var tanken att bli åklagare. När jag väl var klar med utbildningen fick jag ett erbjudande om att börja arbeta på advokatbyrå, en möjlighet jag såklart inte kunde tacka nej till. Väl på advokatbyrån insåg jag snabbt att ombudsrollen var oerhört varierande och spännande. När jag med tiden fick mina egna mål och ärenden och började processa i domstol insåg jag att jag hade hittat rätt yrkesroll för mig, det var advokat jag skulle bli.

 

Brottmål har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag övergick snabbt till att vilja bli brottmålsadvokat, såväl i rollen som försvarare som målsägandebiträde. Inte sällan går brottmål och familjerätt hand i hand. En vårdnadstvist kan innehålla anklagelser om våld varför det också leder till ett brottmål. Ibland kan det även bli tal om att barnet/barnen omhändertas av socialtjänsten (LVU).

 

Att arbeta både som familjerättsadvokat och brottmålsadvokat är sålunda en värdefull kombination för att kunna hjälpa och tillvarata klientens intressen i flera situationer.

Hur använder du dig av din tidigare erfarenhet från kriminalvården i ditt arbete?

Mitt arbete inom kriminalvården har medfört en förståelse för hela rättskedjan. Inte alla jurister vet hur verkställighet av ett fängelsestraff går till rent praktiskt, d.v.s. hur det fungerar på ”insidan”, vad som gäller kring permissioner, besöks- och telefontillstånd etc.

 

Detta är kunskap som är värdefull i arbetet både som försvarsadvokat och målsägandebiträde. Som försvarsadvokat kan jag förbereda klienten på vad som väntar efter en eventuell fällande dom. Som målsägandebiträde kan jag svara på praktiska frågor som kan vara stressande, i relationsvåld exempelvis om partnern kommer kunna ringa målsäganden.

Du är engagerad inom Kvinnojouren. Hur använder du dig av det engagemanget i ditt arbete?

Mitt engagemang i kvinnojouren har bidragit till en större förståelse för komplexiteten i relationsvåld. Den kunskapen är användbar som målsägandebiträde för dessa kvinnor. Det skapar också en känsla av trygghet för den som är utsatt när målsägandebiträdet har en djupare förståelse för den här typen av våld. Relationsvåld är komplext och det är inte alla som har den insikten.

 

För att göra ett gott arbete krävs en förtroendefull relation mellan klienten och advokaten. Förtroende skapas genom att målsägandebiträdet är kunnig på området, inte bara teoretiskt, utan även i praktiken. Det är också värdefullt för klienten att företrädas av en advokat som kan förklara vad ett skyddat boende är, hur man kan få skydd, hur man får sekretessmarkerade uppgifter hos Skatteverket osv. Inte sällan är det praktiska saker som är de mest akuta för klienten och som måste lösas innan det juridiska arbetet kan påbörjas.

Vad är roligast i ditt arbete som advokat?

Det absolut roligaste i mitt arbete som advokat är mötet med alla människor, ingen dag är den andra lik. I yrket som advokat får man möta många livsöden och se en sida av samhället som få känner till.

 

Sedan gillar jag att vara i rättssalen – att processa – det är en viss känsla. Man är ständigt ”på tårna” i en förhandling (rättegång) då man aldrig riktigt vet vad som kan hända, vilka argument man kan tänkas behöva bemöta osv. När man arbetar som försvarsadvokat och/eller målsägandebiträde i synnerhet kan man hamna i situationer som kräver snabba beslut. Det kan vara allt från etiska dilemman till juridiska frågor.

 

Antingen gillar man spänningen som sådana inslag medför, eller så stressar det en. Jag gillar det momentet i advokatrollen, att man aldrig riktigt vet vad som ska hända, man får lösa situationen när den uppstår. Det är tjusningen med arbetet. Jag har tidigare arbetat som larmoperatör och har ställts inför många situationer som behövt lösas med kort varsel. Jag uppskattar spänningen det ger.