LVU-advokat i Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg och Malmö​

LVU advokat

LVU-advokat i Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg och Malmö

När socialtjänsten tar ett barn med tvång har såväl föräldrarna (vårdnadshavarna) som barnet rätt till en advokat. Socialtjänsten tvångsomhändertar barn genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Jag är advokat och specialist på LVU och tar uppdrag över hela Sverige och arbetar bl.a. regelbundet i Göteborg, Malmö, Uppsala, Visby, Västerås och Umeå. Läs gärna mer nedan och kom ihåg att begära advokat så snart ditt barn blir hämtat av socialtjänsten – för att du ska få den bästa advokaten vid din sida.

Socialtjänsten tog mitt barn - omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Socialnämnden, som är det politiska organet över socialtjänsten, kan inledningsvis omedelbart tvångsomhänderta barnet under ca 14 dagar innan förvaltningsrätten, efter underställning (prövning), beslutar om den omedelbara tvångsvården ska bestå eller inte.

 

Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att barnet skall beredas vård med stöd av LVU.

 

Därefter tar det ofta ett par veckor innan domstolen beslutar om socialtjänstens ansökan om vård beviljas eller avslås. Målen ska hanteras skyndsamt. För barn skrivna i Stockholms kommun är det förvaltningsrätten i Stockholm som dömer i frågor om LVU.

Beslut om omedelbart omhändertagande och vård enligt LVU kan överklagas till kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad krävs för LVU?

LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning i förvaltningsrätten.

 

LVU är som nämnt en tvångslagstiftning, varför det första grundläggande kravet för att LVU ska aktualiseras är att socialtjänstens planerade vård för barnet eller den unge inte kan genomföras på frivillig väg. Därtill krävs att det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av den unges hemmiljö (2 § LVU) eller egna beteende (3 § LVU). Av lagen framgår nämligen att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

 

Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Brister i omsorgen - 2 § LVU

Vad som är bäst för den unge ska vara avgörande vid beslut enligt lagen. Som nämndes ska vård enligt 2 § beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

 

Under uttrycket ”brister i omsorgen” faller, enligt förarbetena till LVU (prop. 1989/90:28 s. 65), situationer där barnet utsätts för vanvård. Det kan vara fråga om att den materiella omsorgen om barnet brister allvarligt så att barnets hälsa äventyras eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes ålder.

 

Även fall av känslomässig eller psykisk försummelse omfattas av uttrycket ”brister i omsorgen”. Med detta avses fall där barnets känslomässiga eller psykiska behov allvarligt eftersätts, vilket i sin tur kan bero på missbruk eller psykisk störning hos någon av föräldrarna.

Rätt att önska gratis advokat - tips till föräldrar

När ditt barn blir tvångsomhändertaget har du som förälder rätt till en kostnadsfri advokat som biträder dig i målet. Ditt barn får även ett eget biträde. Advokatens arvode bekostas av staten. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat och det är viktigt att du tidigt i processen meddelar socialtjänsten eller förvaltningsrätten ditt önskemål. 

 

Välj en advokat som är specialiserad på LVU, annars utses en jurist utan föregående kompetensprövning. Vänd dig till Advokatbyrån Familj & Försvar.

 

Du har även ofta rätt att byta advokat om inte ärendet pågått under en längre tid och den tidigare advokaten inte gjort ett omfattande arbete.

Välj en advokat som är expert på LVU​

Jag ser ofta bristfälliga utredningar från socialtjänsten och exempelvis påståenden om våld i hemmet, brister i omsorgen eller påståenden om psykisk problematik hos föräldrarna utan tillräckliga belägg. Det är allvarliga påståenden från socialtjänstens sida som inte sällan saknar grund eller tillräcklig utredning.

 

Inför domstolsförhandlingen är det därför viktigt att du går igenom socialtjänstens ansökan om vård grundligt med din advokat för att kunna motbevisa omständigheter som du anser vara felaktiga. Det är även viktigt att du funderar på vilken motbevisning som kan finnas till stöd för din talan. Det kan t.ex. vara journaler från hälso- och sjukvården, intyg från skola och vittnen m.m. advokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar ger dig rätt råd.

Felaktigt omhändertagande och felaktiga utredningar sker i LVU

Socialtjänsten gör en utredning, en ansökan, som inlämnas till förvaltningsrätten inom fyra veckor från att barnet tvångsomhändertagits. Under dessa fyra veckor kommer socialtjänsten att utreda förhållandena i hemmet och inhämta information från föräldrar, skola och andra viktiga aktörer. Det är därför viktigt att du överväger vad för information som du vill lämna till socialtjänsten eftersom allt dokumenteras.


Det är likaså av vikt att du som förälder noggrant överväger om inte föreslagen vård, upprättad i en vårdplan, istället kan genomföras med ditt samtycke för att sålunda undvika tvång och LVU. Dessa frågor är du varmt välkommen att diskutera med mig.

Vårdnadstvist

Om en förälder har brustit i omsorgen av barnet eller annars är olämplig som vårdnadshavare aktualiseras ofta en vårdnadstvist i samband med LVU. Socialtjänsten kan även ansöka om överflyttning av vårdnaden till familjehemmet efter en längre placering. Har du frågor om vårdnad om barn och vårdnadstvist kan du läsa artikel Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad.

Vill du ha hjälp med frågor om LVU är du varmt välkommen att vända dig till Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister på familjerätt och LVU. Vi har tystnadsplikt och vi erbjuder inledande gratis behovsanalys på telefon för en behovsanalys. Vi hjälper dig även att ansöka om rättshjälp.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren