Skilsmässa - vanliga frågor

Barnfridsbrott advokat

Skilsmässa - vanliga frågor

Kan man ansöka om skilsmässa själv/ensam?

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Måste vi ansöka om äktenskapsskillnad gemensamt?

Nej. Fördelen att ansöka gemensamt är dock att processen går snabbare i tingsrätten, eftersom den andra maken behöver delges ansökan om endast en av makarna inlämnar ansökan.

Blir det alltid betänketid?

Nej. Betänketid uppstår endast om parterna har barn boende hos sig som är under 16 år eller om någon av parterna önskar det. Om man kan visa på särlevnad genom särlevnadsintyg behövs inte betänketid och skilsmässan kan gå snabbt.

Hur lång är betänketiden?

Betänketiden är minst sex (6) månader och maximalt tolv (12) månader.

Vad är handläggningstiden hos tingsrätten vid skilsmässa i Stockholm?

Utan betänketid och vid gemensam ansökan kan tingsrätten meddela dom skyndsamt. Handläggningstiden varierar, från en till några veckors tid.

Vem får bo kvar i bostaden under skilsmässan? – Kvarsittningsrätt

Under betänketiden eller till dess att makarnas ekonomi delats upp genom bodelning (se nedan) kan en make ansöka om kvarsittningsrätt (rätt att bo kvar i bostaden) hos tingsrätten, om parterna inte kan komma överens om vem som ska bo i var bostaden till dess att bodelningen är klar. Härvid bör man ta hjälp av en advokat. Vid beslut om kvarsittningsrätt kan makarna även förbjudas att besöka varandra och den som erhåller kvarsittningsrätten kan byta lås till bostaden. Den part som förlorar ärendet kan tvingas behöva betala för rättegångskostnaderna.

Om makarna i bodelningen inte kan komma överens om vem som ska ta över huset eller bostaden kan en bodelningsförrättare besluta härom. Vid bedömningen beaktas bl.a. vem av makarna som har störst behov av bostaden, var barnen bor och vem som har ekonomisk förmåga att sörja för bostaden.

Var ska barnen bo vid skilsmässa?

Får en förälder automatiskt ensam vårdnad vid skilsmässa?

Nej. Om en förälder önskar ensam vårdnad måste föräldern särskilt yrka det, vid ansökan. Om parterna är överens om att en make ska erhålla ensam vårdnad godtar oftast tingsrätten önskemålet. Annars är huvudregeln att den gemensamma vårdnaden fortsätter efter äktenskapsskillnaden. Genom en ny lagstiftning 2021 ska barn informeras i frågor om vårdnad boende och umgänge. Läs mer i artikeln Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad.

Vad är bodelning och bodelningsavtal?

Bodelning innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Bodelning ska som huvudregel ske vid äktenskapsskillnad eller vid makes dödsfall. Bodelningen sker vanligtvis genom att parterna upprättar ett skriftligt avtal med hjälp av advokat. För att avtalet ska bli juridiskt korrekt bör man kontakta en advokat inom familjerätt. Vi advokater vill varna för mallar på nätet då de ofta innehåller formuleringar och villkor som skapar ogiltiga avtal eller oönskade ekonomiska konsekvenser.

Måste bodelning alltid ske?

Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Vad ingår i bodelningen?

Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (tillgångar och skulder) ser ut på brytdagen. Huvudregeln är att allt giftorättsgods som makarna har, ska delas lika mellan makarna. Det är nettobehållningen efter skatt och t.ex. försäljningskostnader som ska fördelas. Bodelningen kan dock jämkas och skevdelning kan ske beroende bl.a. på parternas ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd. Läs mer under Bodelning vid skilsmässa.

Varför är datumet för ansökan om skilsmässa viktigt för bodelningen?

Dagen som tingsrätten mottager ansökan om äktenskapsskillnad kallas för brytdagen eller kritiska tidpunkten. Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (tillgångar och skulder) ser ut på brytdagen. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen.

Vad är giftorättsgods och vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som en make får undanta från bodelningen och som sålunda inte ska delas upp mellan makarna. Enskild egendom kan bl.a. uppstå genom äktenskapsförord, förordnande i testamente eller gåvobrev. Enkelt uttryckt är all annan egendom, förutom personlig egendom som bara används av en part, giftorättsgods som sålunda ska delas lika mellan makarna.

Hur ansöker man om kvarsittningsrätt?

Ansökan om kvarsittningsrätt inlämnas till tingsrätten där du bor och i processen bör du företrädas av advokat. Yrkande kan även inges i pågående mål om äktenskapsskillnad. Tingsrätten bereder båda parter att yttra sig och kallar till sammanträde. Den part som förlorar målet, ska som huvudregel ersätta motpartens rättegångskostnad. Se även ovan svar på ”Vem får bo kvar i bostaden vid skilsmässa eller separation?” för mer information.

Kan vi ha samma advokat i bodelningen?

Ja, om parterna är överens kan en och samma skilsmässoadvokat bistå båda parter med ett bodelningsavtal. Detta är mycket vanligt. Advokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar försöker så långt som möjligt att hjälpa parterna till en överenskommelse. Om vi dock endast företräder en klient, företräder vi endast vår klients intressen.

Vad sker om vi inte kan komma överens om ekonomin vid skilsmässa - bodelningen?

Då kan en eller båda parterna hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som på tingsrättens uppdrag ska fatta beslut om bodelningen. Makarna svarar solidariskt för bodelningsförrättarens arvode.

Finns en färdig mall eller blanketter för ansökan om skilsmässa?

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper våra klienter med ansökan och juridisk rådgivning. Färdiga blanketter finns även på domstolsverkets hemsida. Numera går det även att ansöka digitalt med bank-ID om makarna är överens. Ansökningsavgiften är 900 kr. Du behöver nya personbevis från Skatteverket om du gör en skriftlig ansökan.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors