Testamente

Testamente

Varför ska jag skriva ett testamente?

Skriv ett testamente för att själv bestämma hur dina tillgångar ska fördelas när du avlider samt skydda dina efterlevandes arv. Genom att skriva ett testamente kan du förebygga en arvstvist för efterlevande och även skydda dina arvingars arv genom att exempelvis förordna om att arvet ska vara enskild egendom. Är du gift eller sambo kan ni skriva ett inbördes testamente för att skydda varandra. Längre ner på denna sida förklarar vi vad som händer med arvet om man inte skriver ett testamente.

Vad kan jag skriva i ett testamente?

Genom att upprätta ett testamente kan du skydda dina arvingars eller testamentstagares arv genom olika önskemål och förordnanden. Vi hjälper dig att skräddarsy ditt testamente enligt ditt önskemål efter en juridisk rådgivning. Exempel på vanliga önskemål i testamente är:

  • att arvet ska utgöra enskild egendom, som alltså inte delas vid bodelning vid din arvinges skilsmässa, separation eller död,
  • att din sambo faktiskt ska få ärva dig (sambor ärver inte varandra annars),
  • att bröstarvingar (barn) endast ska erhålla sin laglott,
  • att den du önskar ska erhålla nyttjanderätt till bostad eller sak,
  • att arvet ska ärvas med fri förfoganderätt eller full äganderätt,
  • att barns och minderårigas arv ska förvaltas av särskild förvaltare (särskild förvaltning),
  • att en viss sak eller summa pengar (legat) testamenteras till en organisation eller till en person.
  • att ny make eller maka ska ärva dig eller erhålla nyttjanderätt till bostad eller egendom.
  • att särkullbarn endast ska få sin laglott, och
  • en testamentsexekutor utses att fördela arvet.

Vad är legat?

Du kan genom ett så kallat legat testamentera viss egendom, sak eller pengar till en viss person (legatarie) eller organisation.

Vad är universell testamentstagare?

Om en arvinge ärver procent i ditt dödsbo kallas de universella testamentstagare.

Vad är fri förfoganderätt?

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande fritt förfogar över arvet och får spendera eller använda tillgångarna som den efterlevande önskar förutom att testamentera om arvet till annan. Vanligt är att testamentera till sambo eller make med fri förfoganderätt och att bestämma att efter sambons död ska släkting eller vän erhålla det återstående arvet.

Vad är full äganderätt?

Full äganderätt innebär att den efterlevande, förutom att den får spendera arvet, även får testamentera om arvet till annan.

Vem ärver om testamente saknas?

Finns det inget testamente och inga arvingar inom släkten (legala arvingar), tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Observera att arvet aldrig blir enskild egendom utan testamente. Nedan framgår exempel på hur arvet fördelas till anhöriga när testamente saknas.

Vem ärver om vi är gifta med gemensamma barn?

Om makarna har gemensamma barn, ärver makarna varandra fullt ut med fri förfoganderätt. Även egendom som varit enskild egendom ärvs av den andra maken. Efter båda makarnas död ärver sedan de gemensamma barnen båda makarna till lika delar genom efterarv. För att arvet ska bli barnens enskilda egendom krävs testamente.

Vem ärver om man är gift utan barn?

Gifta makar utan barn ärver varandra med fri förfoganderätt (även enskild egendom) om inte ett testamente upprättas. Efter bådas död ärver legala arvingar (släktingar) respektive makes del genom efterarv. Arvsordningen kan ändras genom testamente.

Vem ärver om man är gift och har särkullbarn?

Om någon make har egna barn, ärver endast barnen den maken. För att makar med egna barn (särkullbarn) ska ärva varandra krävs testamente. Genom testamentet kan den make som har barn testamentera allt utom laglotten till den andra maken. Dina bröstarvingar (barn) har rätt till sin laglott men ska avräkna vad de redan erhållit i förskott på arv genom gåva. Nyttjanderätt går likaså att förordna till efterlevande maka och vi får även många frågor gällande arv i orubbat bo.

Ärver sambor varandra?

Sambor ärver inte varandra vid dödsfall utan att ha skrivit ett giltigt testamente, frånsett en basbeloppsregel. Om man som sambo inte skriver ett testamente gäller arvsordningen enligt ärvdabalken. Detta innebär att sambor inte ärver varandra utan ett testamente. Många vänder sig till oss familjerättsadvokater med frågan om vad som händer när en sambo dör.

Vem ärver ogift eller ensamstående?

Om du är ensamstående, ogift eller singel utan barn följs arvsordningen till fullo utan testamente. Arvsordningen innebär att dina föräldrar i första hand ärver dig, i andra hand dina syskon och i tredje hand dina föräldrars syskon. I denna ordning. Den grupp som är livet är den grupp som ärver allt. Om dina föräldrar är i livet ärver de dig sålunda till 100 %, med 50 % vardera. Först efter att en eller båda av dem avlidit går arvet vidare till nästa grupp (arvsklass).

Hjälp att skriva testamente?

Kontakta oss advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar för mer information om testamente och arv. Vi skräddarsyr ditt testamente enligt ditt och din familjs behov. Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors