Skadestånd till dig som utsatts för brott

Skadestånd tSkadestånd till dig som utsatts för brott advokatill dig som utsatts för brott advokat

Skadestånd till dig som utsatts för brott

En person som utsatts för brott kallas för målsägande och målsäganden har vanligtvis rätt till skadestånd från den tilltalade vid fällande dom. Ett målsägandebiträde hjälper oftast målsäganden med att kräva skadestånd från den tilltalade, i form av bl.a. kränkningsersättning, sveda och värk samt ersättning för kostnader. I denna artikel förklaras vilka olika typer av skadestånd som målsäganden har rätt till och hur brottsoffer kan få ut sitt skadestånd.

Vad finns det för typer av skadestånd till målsäganden?

Det finns olika typer av skadestånd som målsäganden kan begära från den tilltalade. De vanligaste skadeståndstyperna är:
  • kränkningsersättning,
  • ersättning för sveda och värk,
  • ersättning för lyte och men samt
  • ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnader och andra kostnader.

Vad är kränkningsersättning till den brottsutsatte?

Kränkningsersättning är en ersättning som bestäms på objektiva grunder. Det innebär att ersättning utgår enligt en schablon. Kränkningsersättningen syftar till att kompensera känslor som den kränkande handlingen har framkallat hos målsäganden, såsom rädsla, förnedring och skam. Kränkningsersättningen ska bidra till att målsäganden får upprättelse för den kränkande handlingen och därmed återställa dennes självrespekt och självkänsla.

Den 1 juli 2022 infördes ny lagstiftning på skadeståndsrättens område som innebär påtagliga höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning. Syftet med lagändringen var att ge brottsoffren en stärkt upprättelse. De nya nivåerna innebär i princip en fördubbling av ersättningen jämfört med tidigare.

Som lägst utgår kränkningsersättning med 8 000 kr.

Vad är sveda och värk till målsäganden?

Sveda och värk ska kompensera målsäganden för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Sveda och värk ersätter den ”akuta sjuktiden”. Det är alltså inte all sjuktid som ersätts. Skadan ska helst vara medicinskt påvisar för att skadestånd ska utgå i denna del. Det innebär att målsäganden måste presentera bevisning till stöd för sitt skadeståndsyrkande, vanligtvis intyg i någon form (från kurator, psykolog, läkarintyg, sjukintyg etc.).

Ersättning för sveda och värk syftar till att kompensera för sådant som smärta och andra fysiska obehag, ångest, sömn- och koncentrationssvårigheter, depressiva reaktioner samt lidande som följer med olika slags vård och behandling under den akuta sjukdomsperioden. Ersättningen för sveda och värk uppgår till 2 800 kronor per månad (år 2023).

Hur får jag som brottsoffer ut mitt skadestånd efter brott?

Om tingsrätten har dömt den tilltalade för brottet och samtidigt beslutat att den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden ska den dömde själv utge skadeståndet till målsäganden. Om den dömde inte frivilligt betalar kan målsäganden få hjälp av Kronofogden att driva in skadeståndet.


När domen vunnit laga kraft, d.v.s. inte längre kan överklagas, skickas domen till Kronofogden. Målsäganden blir därefter kontaktad av Kronofogden brevledes med fråga om målsäganden önskar Kronofogdens hjälp med indrivning av skadeståndet.

Om den dömde inte har några utmätningsbara tillgångar kan målsäganden vända sig till sitt försäkringsbolag för eventuellt utfående av skadestånd.

Brottsskadeersättning till målsäganden

I sista hand kan målsäganden ansöka om s.k. brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten. Observera att en ansökan om brottsskadeersättning förutsätter att målsäganden först gjort en skadeanmälan hos sitt försäkringsbolag och där inte fått ut något belopp.

Vill du ha hjälp av ett specialiserat målsägandebiträde är du varmt välkommen att kontakta Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister på brottmål och på att hjälpa målsäganden i rättegång med skadestånd. Vi har tystnadsplikt och vi erbjuder inledande gratis rådgivning på telefon för en behovsanalys.
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren