LVU – när barn omhändertas av socialtjänsten

LVU - När barn omhändertas av socialtjänsten advokat

LVU – när barn omhändertas av socialtjänsten

LVU – när socialtjänsten omhändertar barn

Socialtjänsten har rätt att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till och med 19 års ålder enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning. Söker du Sveriges bästa advokat inom LVU ska du kontakta Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi arbetar över hela Sverige.

Vad krävs för att socialtjänsten ska få ta mitt barn enligt LVU?

Socialtjänsten kan ansöka om tvångsvård i förvaltningsrätten om samtycke till vård saknas och det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas i hemmet på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Om barnet utsätts för barnfridsbrott, genom att bevittna våld mellan två närstående kan detta även ses som en psykisk misshandel. Likaså om den unge, på grund av eget beteende, utsätter sig för risk genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

 

En konkret skaderisk krävs och att risken är aktuell enligt aktualitetsprincipen. Inte sällan är omständigheterna i ansökan från socialtjänsten otillräckliga, gamla eller inte konkreta varför du behöver en specialiserad advokat som representerar dig i processen. Felaktigt omhändertagande sker tyvärr ibland. En vårdnadshavare kan dock alltid begära hemtagning av barnet vid LVU-vård vilket socialtjänsten är skyldiga att utreda och socialnämnden ska sedan besluta om vården ska upphöra. Saken kan sedan prövas i domstol efter överklagande, vilket vi advokater hjälper dig med. Du kan läsa mer i artikeln När Socialtjänsten tar mitt barn.

Omplacering till nytt familjehem och LVU-beslut kan överklagas

Socialtjänsten har genom LVU rätt att besluta om hemlig vistelseort vilket innebär att föräldrarna inte får veta var barnet finns.  Vanligare är dock att socialtjänsten beslutar om umgängesbegränsning vilket innebär att föräldrarnas umgänge med barnet begränsas till vissa tider. Dessa beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

 

Socialtjänsten kan även besluta om flyttningsförbud vilket innebär att barnet inte får flyttas från det hem, ofta ett familjehem, som barnet vistas i. Ofta sker omplacering av barn till nytt familjehem eller jourhem under pågående tvångsvård. Detta kan exempelvis bero på att familjehemmet säger upp sin plats eller socialtjänsten inte anser att samarbetet fungerar bra med familjehemmet. En flytt under pågående tvångsvård kan vara uppslitande för ett barn och barnets bästa ska alltid beaktas enligt lagstiftningen och Barnkonventionen, varför beslut om flytt till ett nytt familjehem även kan överklagas till domstol. Då har barnet samt vårdnadshavarna rätt till ett offentligt biträde – en kostnadsfri advokat.

Vårdnadsöverflyttning till familjehem ska övervägas efter två år

Ett jourhem erbjuder generellt en kortvarig placering av barn medan familjehem oftast är mer långsiktig placering. Såväl jourhem som familjehem ska utredas av socialtjänsten för att säkerställa att de är lämpliga innan placering men högre krav ställs på familjehem.

 

Om barnet varit placerat i två år ska socialtjänsten särskilt överväga om vårdnadsöverflyttning (flytt av den juridiska vårdnaden till familjehemmet från föräldrarna) till familjehemsföräldrarna.

 

Detta prövas i tingsrätten. Om tingsrätten exempelvis anser att barnet rotat sig i det nya familjehemmet kan tingsrätten besluta att vårdnaden ska överflyttas till familjehemsföräldrarna. Vårdnad om barn innebär i korthet rätten att besluta om barnets person och exempelvis folkbokföring, skola, pass, sjukvård m.fl.) Detta är ett stort ingrepp och Sverige har fått kritik att inte följa Europakonventionen vid flera tillfällen.

 

I denna process har du rätt att få hjälp av advokat. Du ska i första hand använda din rättsskyddsförsäkring om du har en hemförsäkring men kan annars beviljas rättshjälp om din inkomst understiger 260 000 kr per år.

LVU-advokat - välj en specialist på LVU

När ditt barn blir tvångsomhändertaget har du som förälder rätt till en gratis advokat som biträder dig i LVU-ärendet. Advokaten hjälper dig från att barnet omhändertas till dess att alla domstolsförhandlingar hållits. Ditt barn får även ett eget biträde. Advokatens arvode bekostas av domstolen. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat och det är viktigt att du tidigt i processen meddelar socialtjänsten eller förvaltningsrätten vem du önskar som advokat.


Välj en advokat som är expert och specialiserad på LVU, annars utses en jurist till dig utan föregående kompetensprövning. Vänd dig därför till Advokatbyrån Familj & Försvar. Det går även bra att meddela socialtjänsten eller förvaltningsrätten att du önskar oss som biträde när barnet tagits av socialtjänsten.


Vid hemtagningsbegäran av barn som vårdas enligt LVU kan du önska vem du vill ha som advokat i samband med att du meddelar socialtjänsten din begäran om hemtagning.

Byt advokat i mål om LVU

Du har även ofta rätt att byta advokat om inte ärendet pågått under en längre tid och den tidigare advokaten inte gjort ett omfattande arbete. Ofta önskar klienter byta till våra advokater som är specialiserade på LVU och familjerätt. Då måste man som klient tillskriva rätten och förklara varför man är missnöjd med sitt tidigare biträde. Ofta beviljas byte om man inte först önskat sin advokat utan endast fått en tilldelad.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors