När socialtjänsten tar ditt barn

LVU och tvångsvård advokat

När socialtjänsten tar ditt barn

När socialtjänsten omhändertar barn krävs stöd i lagen. Socialtjänsten har möjlighet att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till 19 års ålder enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning i förvaltningsrätten. Advokat Johan Lindgren förklarar nedan.

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden, som är det politiska organet över socialtjänsten, kan omedelbart tvångsomhänderta den unge under ca 14 dagar innan förvaltningsrätten måste besluta om den omedelbara tvångsvården ska bestå eller inte.

 

Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård med stöd av LVU.

 

Därefter tar det ofta ett par veckor innan domstolen beslutar om socialtjänstens ansökan om vård beviljas eller avslås. Målen ska hanteras skyndsamt. För barn skrivna i Stockholms kommun är det Förvaltningsrätten i Stockholm som dömer i frågor om LVU. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dock familjer och barn över hela Sverige. Vi processar ständigt i förvaltningsrätterna i t.ex. Göteborg, Malmö och Uppsala.

Vad krävs för LVU?

LVU är en tvångslagstiftning, varför det första grundläggande kravet för att LVU ska aktualiseras är att socialtjänstens planerade vård för barnet eller den unge inte kan genomföras på frivillig väg.

 

Därtill krävs att det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av den unges hemmiljö (2 § LVU) eller egna beteende (3 § LVU). Av lagen framgår nämligen att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

 

Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Brister i omsorgen

Vad som är bäst för den unge ska vara avgörande vid domstolens beslut enligt lagen. Som nämndes ska vård enligt 2 § beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

 

Under uttrycket ”brister i omsorgen” faller, enligt förarbetena till LVU (prop. 1989/90:28 s. 65), situationer där barnet utsätts för vanvård. Det kan vara fråga om att den materiella omsorgen om barnet brister allvarligt så att barnets hälsa äventyras eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes ålder.

 

Även fall av känslomässig eller psykisk försummelse omfattas av uttrycket ”brister i omsorgen”. Med detta avses fall där barnets känslomässiga eller psykiska behov allvarligt eftersätts, vilket i sin tur kan bero på missbruk eller psykisk störning hos någon av föräldrarna.

Rätt att önska gratis advokat – tips till föräldrar

När ditt barn blir tvångsomhändertaget har du som förälder rätt till en kostnadsfri advokat eller jurist som biträder dig i målet. Ditt barn får även ett eget biträde. Advokatens arvode bekostas av staten. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat och det är viktigt att du tidigt i processen meddelar socialtjänsten eller förvaltningsrätten ditt önskemål.

 

Välj en advokat som är specialiserad på LVU, annars utses en jurist utan föregående kompetensprövning. Vänd dig till Advokatbyrån Familj & Försvar för rätt expertis.

Felaktiga omhändertaganden av barn sker

Jag ser ofta bristfälliga utredningar från socialtjänsten och exempelvis påståenden om våld i hemmet, brister i omsorgen eller påståenden om psykisk problematik hos föräldrarna utan tillräckliga belägg. Det är allvarliga påståenden från socialtjänstens sida som inte sällan saknar grund eller tillräcklig utredning.

 

Inför domstolsförhandlingen är det därför viktigt att du går igenom socialtjänstens ansökan om vård grundligt med din advokat för att kunna motbevisa omständigheter som du anser vara felaktiga. Det är även viktigt att du funderar på vilken motbevisning som kan finnas till stöd för din talan. Det kan t.ex. vara journaler från hälso- och sjukvården, intyg från skola och vittnen m.m. Advokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar ger dig rätt råd inför domstolsförhandlingen. Förvaltningsrättens beslut och dom kan även överklagas till kammarrätten.

Välj en advokat specialiserad på LVU

Socialtjänsten gör en utredning, en ansökan, som inlämnas till förvaltningsrätten inom fyra veckor från att barnet tvångsomhändertagits. Under dessa fyra veckor kommer socialtjänsten att utreda förhållandena i hemmet och inhämta information från föräldrar, skola och andra viktiga aktörer.

Det är därför viktigt att du överväger vad för information som du vill lämna till socialtjänsten eftersom allt dokumenteras. Det är likaså av vikt att du som förälder noggrant överväger om inte föreslagen vård, upprättad i en vårdplan, istället kan genomföras med ditt samtycke för att sålunda undvika tvång och LVU.


Dessa frågor är du varmt välkommen att diskutera med oss på Advokatbyrån Familj & Försvar med inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren