Arvstvist

Arvstvist

Arvstvist i Stockholm?

Söker du en familjerättsadvokat i Stockholm som är specialist på arvstvister har du kommit rätt. Vi advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar har omfattande erfarenhet av arvstvister och tvister om testamenten. Även om vår ambition är att skapa samförståndslösningar är det ibland oundvikligt att en arvstvist uppstår och då hjälper vi dig genom processen. Nedan beskriver vi kortfattat vilka arvstvister som är vanliga.

Vilka arvstvister är vanliga?

  • Klander av testamente för att ogiltigförklara ett testamente på grund av formfel eller dylikt.
  • Arvstvist om att en gåva eller flera gåvor kränkt en bröstarvinges laglott genom det förstärkta laglottsskyddet.
  • Ogiltigförklarande av testamente genom fastställelsetalan i tingsrätt.
  • Klander av arvskifte. En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet kan väcka talan i tingsrätten mot de andra dödsbodelägarna.
  • Arvstvist om att förälder gjort en bröstarvinge arvlös.
  • Tvist om arvskiftet hos boutredningsman.
  • Arvstvist om tillgångarnas värde och värdering.

När behövs en boutredningsman?

Inte sällan hanteras en arvstvist utanför tingsrätten genom att en dödsbodelägare ansöker om en boutredningsman eller skiftesman. När en person dör ska nämligen en boutredning göras och därefter ska arvet (tillgångarna) efter den döde skiftas genom ett avtal som kallas för arvskifte. Om efterlevande arvingar och testamentstagare emellertid inte kan komma överens om fördelningen av arvet eller tillgångarnas värde kan tingsrätten utse en boutredningsman eller en skiftesman som kan besluta om arvskiftet.

Vad gör en boutredningsman?

En boutredningsman har i uppdrag att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning och förvaltning samt företräder dödsboet gentemot tredje man. Den primära uppgiften för en boutredningsman är att förbereda boet för skifte.

Vad gör en skiftesman?

En boutredningsman är utan särskilt beslut från tingsrätten också skiftesman. En skiftesman ska värdera tillgångarna och fördela arvet efter den avlidne. Om det inte är möjligt att få till stånd en överenskommelse mellan dödsbodelägarna ska skiftesmannen göra ett tvångsskifte. Ett tvångsskifte innebär att skiftesmannen själv bestämmer hur arvet ska delas upp mellan arvingar och testamentstagare.

Hur ansöker man om en boutredningsman?

Ansökan om boutredningsman görs skriftligen eller digitalt och lämnas till tingsrätten på den ort där den avlidne var folkbokförd 1 november året innan dödsfallet. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att ansöka om boutredningsman eller skiftesman samt företräder dig som ombud i arvstvisten. Vi arbetar över hela Sverige men har vårt kontor i centrala Stockholm.
Kontakta oss advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar för mer information om testamente och arv.

Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors