Underhållsbidrag till barn

Underhållsbidrag till barn

Vad ingår i ett barns underhållsbidrag?

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kapitlet i föräldrabalken. Föräldrarna ska enligt lag betala för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Utgångspunkten är att respektive förälder ska bidra till barnets underhåll efter sin ekonomiska förmåga. I barnets underhåll ingår dels de behov som ett barn vanligtvis har, t.ex. mat, kläder, hygien och fritidsintressen. Dels ingår en andel av hushållets gemensamma kostnader för t.ex. internet, TV, telefoni, el, hyra och liknande kostnader.

Utgår underhållsbidrag vid växelvis boende?

Vid växelvis boende eller ungefär lika boende är utgångspunkten att inget underhållsbidrag behövs eller ska betalas. Dock finns undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Då kan man ändå kräva att den föräldern som har bättre ekonomisk förmåga och t.ex. tjänar bättre ska bidra till barnets underhåll och behov. Detta för att barnet ska kunna leva på samma standard hos båda föräldrarna. Vid stor skillnad mellan föräldrarnas ekonomiska förutsättningar kan även standardtillägg begäras och utgå.

Om föräldrar inte kommer överens kan domstolen besluta om underhållsbidrag – även retroaktivt

Föräldrar som kommer överens om underhållsbidrag kan få hjälp av oss advokater att upprätta ett juridisk bindande avtal om underhållsbidrag som blir lika bindande som en dom från tingsrätten, när socialnämnden godkänner avtalet. Avtalet kan även domfästas (ingå i en dom) hos domstol efter ansökan.


Om föräldrarna däremot inte kan komma överens om underhållsbidraget till barn kan tingsrätten bestämma om underhållsbidragets storlek. Ett underhållsbidrag betalas till den andre föräldern månadsvis. Det är i första hand den förälder som har barnet boende hos sig som kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är barnet som ansöker men föräldern är ombud för barnet. Ofta kan rättsskydd eller rättshjälp nyttjas för del av advokat eller juristarvodet. Huvudregeln är att den förlorande parten måste ersätta den vinnande partens rättegångskostnader och därför kan en förlikning eller överenskommelse ofta vara bra.


Underhållsbidrag kan yrkas retroaktivt tre år tillbaka i tiden. Tre års retroaktivt underhållsbidrag kan sålunda utgå.

Vad är skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom. Observera att underhållsstöd är något som Försäkringskassan beslutar om och ska ses som ett minimum för barnets behov. Om en förälder inte betalar underhållsstöd till den andra föräldern kan Försäkringskassan efter ansökan betala underhållsstödet till boendeföräldern och sedan kräver Försäkringskassan den andra föräldern på beloppet retroaktivt.

Underhållsstödets belopp för år 2024

Underhållsstödets belopp för år 2024 är enligt följande:


  • 1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 11 år
  • 1 823 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 15 år
  • 2 223 kronor per månad från och med den månad då barnet har fyllt 15 år


Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar bistår dig med rådgivning och i domstolsprocess angående underhållsbidrag till barn.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors