Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?​

Det är föräldrabalken som förklarar de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare har och vårdnadsansvaret syftar till att skydda barnets rätt till goda uppväxtförhållanden. Vårdnadshavarna ansvarar sålunda enligt lag bl.a. för barnets personliga angelägenheter och ska ombesörja att barnets grundläggande rättigheter enligt föräldrabalken blir tillgodosedda. Följaktligen ansvarar vårdnadshavaren för att barnets behov av trygghet, omvårdnad och god uppfostran blir tillfredsställda. I omvårdnadsskyldigheten ligger exempelvis att barnet ska skyddas från sjukdomar och skador.

 

Följaktligen ska vårdnadshavaren, när behov uppstår, ombesörja att barnet erhåller nödvändig sjukvård. Vidare har vårdnadshavarna ansvar för att barnet får den behövliga tillsyn som krävs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. I syfte att hindra att barnet förorsakar skador svarar vårdnadshavarna för att erforderlig uppsikt iakttas eller för att andra adekvata åtgärder vidtas.

 

Som vårdnadshavare har du därför även en insynsrätt i barnets angelägenheter och kan begära ut information om barnet hos t.ex. skola, sjukvård och socialtjänst. Dessutom ska vårdnadshavarna se till att barnet får tillfredställande utbildning och försörjning. Det är vårdnadshavarna som fattar beslut om exempelvis ansökan om pass, val av skola, folkbokföring och ingripande sjukvård såsom operationer.

 

Om föräldrarna inte tillsammans kan lösa sådana frågor kan tingsrätten ändra på vårdnaden (läs mer om vårdnadstvist).

Vilka beslut måste fattas av vårdnadshavarna gemensamt?

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut i frågor om barnet. De allra flesta beslut om våra barn handlar emellertid endast om barnets vardagliga rutiner, vilket inte kräver vårdnadshavarens beslut. Dessa rutinmässiga beslut ingår i vad som juridiskt benämns för den dagliga omsorgen. I den dagliga omsorgen ingår bl.a. beslut om barnets kläder, mat, aktiviteter, kortare resor, tandvård m.m.

Beslut som emellertid behöver fattas av vårdnadshavarna kallas för vårdnadsbeslut och handlar om mer ingripande frågor om barnets person och vård. Inte sällan handlar det om beslut i förhållande till myndigheter. Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna tillsammans sörja för dessa rättigheter. Exempel på frågor som kräver vårdnadshavares beslut är bl.a. skolval, folkbokföring, pass, ingripande hälso- och sjukvård, namn och namnbyte.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors