Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

Vad krävs för gemensam vårdnad?

Om föräldrar kan komma överens i vårdnadsfrågor och har ett tillräckligt gott samarbete samt en fungerande kommunikation angående barnet, är ofta gemensam vårdnad en god lösning för barnet. Förutom beslutanderätt får nämligen en vårdnadshavare även rätt till insyn, sålunda rätt till information om barnet hos bl.a. skola och myndigheter.

Om föräldrar inte kan komma överens, djupa konflikter råder eller om en förälder är olämplig exempelvis på grund av hot, våld, missbruk, brister i omsorgen eller dylikt bör föräldrarna inte utöva en gemensam vårdnad. Barnets bästa ska alltid vara avgörande står det i föräldrabalken – inte föräldrarnas bästa. Den förälder som är mest lämpad att sörja för barnets behov bör istället erhålla ensam vårdnad. Om föräldrarna inte är överens kan en förälder ansöka om beslut om ensam vårdnad vid tingsrätten genom en stämningsansökan. Därmed inleds en vårdnadstvist. Då bör man ta hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadsfrågor.

Vårdnadstvist i domstol​

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden om barnet, barnets boende eller umgänge med en förälder kan domstolen besluta i dessa frågor. Om föräldrar inte kan samarbeta och kommunicera kan den gemensamma vårdnaden upplösas efter ansökan hos tingsrätten.

 

När föräldrarna är överens kan de be om hjälp hos Familjerätten med samarbetssamtal eller avtal. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar kan även hjälpa till med att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge som sedan domfästs (avtalet fastställs genom beslut i tingsrätten) eller godkänns av socialnämnden. Om föräldrarna inte är överens kan tingsrätten fatta beslut i frågan och då bör parterna alltid ta hjälp av en advokat som är expert inom familjerätt och vårdnadstvister.

Vad krävs för att få ensam vårdnad i domstol?

Om föräldrar inte kan samarbeta och kommunicera på ett sätt som tillförsäkrar barnet alla de rättigheter som barnet har enligt föräldrabalken kan den gemensamma vårdnaden upplösas. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Sedan en lagändring av föräldrabalken år 2021 beaktar inte domstolen lika mycket föräldrarnas förmåga att kunna samarbete utan mer hur barnet påverkats av föräldrarnas samarbete.

Om föräldrarna är överens kan de be om hjälp hos familjerätten för hjälp med avtal. Om föräldrarna inte är överens kan tingsrätten fatta beslut i frågan och då behöver man hjälp av en specialiserad advokat inom familjerätt. Vi hjälper dagligen pappor och mammor i olika vårdnadstvister och försöker så långt som möjligt skapa överenskommelser. Om inte det går, yrkar vi att tingsrätten ska fatta beslut i frågan.

Det är barnets bästa som ska vara avgörande vid domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge. För att en förälder ska få ensam vårdnad i domstolen krävs det oftast att det kan bevisas att någon konkret åtgärd avseende barnet hindrats på grund av föräldrarnas bristande samarbete. Eller att konflikten mellan föräldrarna är omfattande och påverkar barnet eller att någon riskerar att utsättas för övergrepp. Det krävs sålunda att den gemensamma vårdnaden är negativ för barnet. Kraven på samarbete och kommunikation för gemensam vårdnad har dock minskats de senaste åren och lagstiftningen har ändrats eftersom vårdnadstvisterna har ökat. Fråga oss om råd i din situation.

Interimistiskt beslut om ensam vårdnad, boende och umgänge

Tingsrätten kan fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om vårdnaden, barnets boende eller umgänge. Tingsrätten är inte skyldig att fatta ett interimistiskt beslut. Om det dock är brådskande åtgärder som behöver vidtas kan domstolen fatta beslut som gäller till dess att annat slutligt beslut fattats, t.ex. till dess att målet avslutas genom dom. Ofta uppkommer fråga om barnets pass, boende, skola, folkbokföring eller sjukvård samt påstående om en olämplig förälder när interimistiskt yrkande inges till domstolen.

 

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Om hot eller våld förekommit mellan föräldrarna finns även skäl för att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad. Som tidigare förklarats ska alltid barnets bästa vara avgörande. 

 

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att ansöka om interimistiska beslut för att skyndsamt få en lösning. Vi har de bästa argumenten och använder lagstiftning, praxis samt litteratur för att övertyga domstolen.

Vad är barnets bästa i en vårdnadstvist?​​​​

Barnets bästa skall vara avgörande för domstolens alla beslut om vårdnad, boende och umgänge står det i föräldrabalken. Vid tingsrättens bedömning av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

 

Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Detta framgår av föräldrabalkens 6 kap. 2 a §. Desto äldre barnet blivit, desto mer har barnet att säga till om. Ofta väger barnets vilja tungt när barnet blivit 12 år. Genom att Barnkonventionen blivit svensk lag har domstolen fått högre krav på sig att bedöma vad som är barnets bästa och dessutom har barnets rätt till information och delaktighet förstärkts. 

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors