Hur får jag gemensam vårdnad om mitt barn?

Gemensam vårdnad advokat

Hur får jag gemensam vårdnad om mitt barn?

Vem som blir vårdnadshavare till ett barn varierar bland annat utifrån föräldrarnas livssituation när barnet föds. Det innebär att olika regler gäller om föräldrarna exempelvis är sambo eller om de är gifta med varandra. Hur man bör gå till väga för att vårdnaden om ett barn ska bli gemensam varierar även beroende på om ni föräldrar är överens eller inte. I denna artikel går vi igenom hur du som förälder kan göra för att vårdnaden om ditt barn ska bli gemensam.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att två vårdnadshavare, oftast föräldrarna, utövar vårdnaden om barnet. Vid gemensam vårdnad är det sålunda två personer som gemensamt har rätt att besluta om barnet och ha insyn i barnets personliga angelägenheter. Barn under 18 år ska nämligen stå under en eller två vuxna personers vårdnad.

Den eller de personer som har vårdnad om ett barn har det juridiska ansvaret för barnet. Att ha vårdnad om ett barn innebär vissa plikter, som exempelvis att se till att barnet får den omvårdnad, trygghet och fostran som barnet behöver. Detta framgår av 6 kap. 1 § föräldrabalken. Som vårdnadshavare har man även en plikt att se till att barnet inte far illa. Barnets vårdnadshavare har även rätten och skyldigheten att besluta i personliga frågor som är viktiga för barnet, som exempelvis utbildning och sjukvård.

Hur får jag gemensam vårdnad som gift?

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnet. I de fall ett barn föds av en kvinna som är gift med en man, anses hennes make vara pappa och vårdnadshavare till barnet. När mamman är gift med en kvinna ska i stället hennes maka, eller registrerade partner, anses vara barnets förälder och vårdnadshavare. När det gifta paret, eller en av dem, har ändrat könstillhörighet ska även den förälder som inte har fött barnet anses som mamma/pappa och vårdnadshavare.

Om föräldrarna skiljer sig fortsätter som huvudregel vårdnaden om barnet att vara gemensam. Gemensam vårdnad kan dock hävas genom avtal eller genom dom från domstol. Vid ansökan om äktenskapsskillnad kan en part yrka att den parten ska få ensam vårdnad och då uppstår en vårdnadstvist.

Hur får jag gemensam vårdnad som sambo eller särbo?

När det nyfödda barnets föräldrar är sambo eller särbo, sålunda inte gifta, står barnet under vårdnaden av den person som fött barnet. Barnets föräldrar kan få gemensam vårdnad om sitt barn genom en anmälan av dem båda till socialnämnden eller till Skatteverket. Ofta sker detta i samband med faderskapsbekräftelsen. Vill bara en av föräldrarna ändra i vårdnaden måste dock den föräldern väcka talan vid domstol (vårdnadstvist) och inlämna en stämningsansökan.

Hur får man gemensam vårdnad som separerad?

Även separerade föräldrar kan få gemensam vårdnad om sitt barn genom en anmälan av dem båda till socialnämnden eller till Skatteverket. Är föräldrarna inte överens om att vårdnaden ska anmälas som gemensam kan den förälder som önskar gemensam vårdnad väcka talan vid tingsrätten. För att domstolen ska ta upp förälderns begäran om gemensam vårdnad ska föräldern i regel ha deltagit i informationssamtal hos socialtjänsten.

Familjerättsadvokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister inom vårdnadstvister i Stockholm och arbetar över hela Sverige. Vi hjälper även dig angående barns boende och umgänge med barn, familjerätt samt skilsmässa. Vi erbjuder inledande gratis behovsanalys på telefon.

Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/advokatemmagrötting
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren