Vårdnadstvist - att ansöka om ensam vårdnad

Vårdnadstvist - att ansöka om ensam vårdnad

Vårdnadstvist - att ansöka om ensam vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad är ofta ett svårt beslut. Därför krävs det att du biträds av en advokat specialiserad på familjerätt som kan ge dig kvalificerad juridisk rådgivning. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dagligen privatpersoner i vårdnadstvister i Stockholm och hela Sverige. Vill du ha en expert? Välj Advokatbyrån Familj & Försvar. Författaren av denna artikel, advokaten Johan Lindgren, har förordnats som expert hos Justitiedepartementet i utredning avseende Föräldrabalken.

Vad krävs för att få ensam vårdnad?

Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare eller om föräldrarna inte kan samarbeta och kommunicera på ett sätt som tillförsäkrar barnet alla de rättigheter som barnet har enligt föräldrabalken, kan den gemensamma vårdnaden upplösas av tingsrätten. Om föräldrar är överens kan föräldrarna be om hjälp hos familjerätten. Om föräldrarna inte är överens kan tingsrätten fatta beslut i frågan såväl interimistiskt (tillfälligt) och slutligt i dom och då behöver du hjälp av en jurist specialiserad inom familjerätt.

Ny lag i föräldrabalken 1 juli 2021

Min erfarenhet är att det ofta krävs att det kan bevisas i domstolen att någon konkret åtgärd avseende barnet hindrats på grund av föräldrarnas gemensamma vårdnad eller att konflikten mellan föräldrarna är omfattande och påverkar barnet. Kraven på samarbete och kommunikation för gemensam vårdnad har dock minskat de senare åren och lagstiftningen har ändrats i juli 2021 eftersom vårdnadstvisterna ökat. Av 6 kap. 5 § föräldrabalken framgår sedan 1 juli 2021 att tingsrätten ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Samarbetsförmågan har sålunda blivit mindre viktig, istället är det hur barnet påverkas. Det är barnets bästa som ska vara avgörande vid domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar har lång erfarenhet och specialkompetens inom vårdnadstvister, barns boende och umgänge med barn. Vi använder lagstiftning, praxis och litteratur för att övertyga domstolen. Många byter ombud till oss efter missnöje hos annan jurist eller advokat. Vi hjälper dig även att överklaga och begära inhibition av beslut och domar om domstolen skulle ha fattat ett felaktigt beslut.

Vad innebär interimistiskt (tillfälligt beslut) om att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad?

Tingsrätten kan fatta interimistiska beslut (tillfälligt/tillsvidare) om vårdnaden, barnets boende och umgänge. Om det är brådskande åtgärder som krävs kan domstolen fatta beslut som gäller till dess att annat beslut fattats, t.ex. till dess att målet avslutas genom dom.

 

Ofta uppkommer fråga om barnets skola, folkbokföring eller sjukvård. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Om hot eller våld förekommit mellan föräldrarna finns även skäl för att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad.

 

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att ansöka om interimistiska beslut för att skyndsamt få en lösning.

Vad är barnets bästa i en vårdnadstvist?

Barnets bästa skall vara avgörande för domstolens alla beslut om vårdnad, boende och umgänge står det i föräldrabalken. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Särskilt viktigt är barnets bästa numera eftersom Barnkonventionen blivit svensk lag. Barnkonventionens artiklar ställer högre krav på domstolen att beakta barnets bästa i vårdnadstvisten och låta barnet komma till tals.

 

Barnet bestämmer inte var barnet ska bo om det inte är tillräckligt moget, men barnets önskemål ska beaktas beroende på barnets ålder och mognad. Se även ovan information om den nya lagstiftningen och ändringen av föräldrabalken sedan den 1 juli 2021.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Det är föräldrabalken som förklarar de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare har och vårdnadsansvaret syftar till att skydda barnets rätt till goda uppväxtförhållanden. Vårdnadshavarna ansvarar sålunda enligt lag bl.a. för barnets personliga angelägenheter och ska ombesörja att barnets grundläggande rättigheter enligt föräldrabalken blir tillgodosedda.

 

Följaktligen ansvarar vårdnadshavaren för att barnets behov av trygghet, omvårdnad och god uppfostran blir tillfredsställda. I omvårdnadsskyldigheten ligger exempelvis att barnet ska skyddas från sjukdomar och skador. Detta innebär att vårdnadshavaren, när behov uppstår, ska ombesörja att barnet erhåller nödvändig sjukvård. Vidare har vårdnadshavarna ansvar för att barnet får den behövliga tillsyn som krävs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.

 

 

I syfte att hindra att barnet förorsakar skador svarar vårdnadshavarna för att erforderlig uppsikt iakttas eller för att andra adekvata åtgärder vidtas. Som vårdnadshavare har du därför även en insynsrätt i barnets angelägenheter och kan begära ut information om barnet hos t.ex. skola, sjukvård och socialtjänst. Dessutom ska vårdnadshavarna se till att barnet får tillfredställande utbildning och försörjning.

 

 

Det är vårdnadshavarna som fattar beslut om exempelvis ansökan om pass, val av skola, folkbokföring och ingripande sjukvård såsom operationer. Om föräldrarna inte tillsammans kan lösa sådana frågor kan tingsrätten ändra på vårdnaden.

Vill du ha hjälp i en vårdnadstvist eller veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]. Vi har kontor centralt i Stockholm, Östermalm, men arbetar över hela Sverige. Hos Advokatbyrån Familj & Försvar är du trygg och får hjälp av specialister. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp. Vi har tystnadsplikt och hjälper dig med inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren