Informationssamtal innan vårdnadstvist – samtalsintyg hos familjerätten

Informationssamtal advokat

Informationssamtal innan vårdnadstvist – samtalsintyg hos familjerätten

Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge ska erbjudas informationssamtal hos familjerätten i kommunen och erhålla ett samtalsintyg. Bestämmelser om sådana samtal finns i lagen (2021:530) om informationssamtal. Sedan den 1 mars 2022 är det obligatoriskt, för föräldrar som inte är överens, att ha deltagit i ett informationssamtal innan en vårdnadstvist i domstol inleds. Nedan beskrivs kravet på informationssamtal mer ingående.

Vad innebär ett informationssamtal?

Informationssamtal är ett samtal mellan en samtalsledare och föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om ett barns vårdnad, boende och umgänge.

 

Under informationssamtalet kan föräldrarna få information om lagstiftningen på området, domstolsprocessen, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till, samt hur en konflikt mellan föräldrarna kan påverka barnet. Föräldrarna ska även få information om och erbjudas ytterligare stöd, såsom samarbetssamtal och familjerådgivning.

 

Informationssamtalen syftar till att föräldrarna ska få information om samförståndslösningar för att kunna komma överens och slippa gå vidare till domstol. Den bästa lösningen för barnet är normalt sett är att föräldrarna kommer överens. Barnets bästa är därmed i fokus.

Informationssamtalet är obligatoriskt om föräldrarna inte är överens

Den 1 mars 2022 började en ny bestämmelse, 6 kap. 17 c § föräldrabalken, att gälla. Denna innebär att det är obligatoriskt för föräldrar som inte är överens att delta i ett informationssamtal innan en vårdnadstvist i domstol inleds. Det innebär att domstolen inte får ta upp och pröva ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge innan ett informationssamtal genomförts.

Föräldrarna begär informationssamtal hos familjerätten för att få ett samtalsintyg

Informationssamtalen begärs av föräldrarna själva och är kostnadsfria. Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att informationssamtal kan hållas. Informationssamtalen ska hållas så snart som möjligt men senast inom fyra veckor från en förälders begäran. Efter samtalet får föräldrarna ett intyg på att de har deltagit. Informationssamtalet måste ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet i domstolen framställs.

Gemensamma eller enskilda samtal?

I första hand erbjuds ett gemensamt samtal med båda föräldrarna. Enskilda samtal kan dock komma att ske om socialnämnden bedömer att det finns särskilda skäl för det. Med särskilda skäl avses exempelvis att det framkommer tecken på att våld mot närstående har förekommit. Enskilda samtal ska även erbjudas om en av föräldrarna begär det.

Undantag från kravet om informationssamtal och samtalsintyg

Det finns vissa undantag från kravet på att delta i informationssamtal. När det framstår som särskilt angeläget, med hänsyn till barnets bästa, att snabbt nå ett beslut om vårdnad boende eller umgänge kan undantag från kravet på informationssamtal göras. Så kan vara fallet om det finns en risk för att barnet kan fara illa på något sätt eller för att någon annan i familjen riskerar att utsättas för våld eller övergrepp.   Det kan även finnas anledning att göra undantag från kravet på informationssamtal när föräldrarna nyligen har deltagit i samarbetssamtal. Detsamma gäller om det inte är möjligt att nå en förälder för att denne befinner sig utomlands eller på okänd ort eller om en förälder inte är tillgänglig på grund av sjukdom eller av andra skäl.

Om ha du frågor om informationssamtal eller vill ha hjälp i en vårdnadstvist är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi är specialister på området och har tystnadsplikt.


Vi erbjuder inledande gratis rådgivning per telefon för en behovsanalys och vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren