Vad är barnfridsbrott?

Barnfridsbrott advokat

Vad är barnfridsbrott?

Den 1 juli 2021 infördes en ny straffbestämmelse innehållande ett nytt brott i 4 kap. 3 § brottsbalken – det s.k. barnfridsbrottet. Kort sagt innebär bestämmelsen att en person gör sig skyldig till barnfridsbrott om denne begår ett brott mot en annan person när ett barn som är närstående till gärningsmannen och offret bevittnar gärningen. Bestämmelsen innebär alltså att det är brottsligt att låta ett barn bevittna våld mellan två närstående personer. Brottet barnfridsbrott förklaras närmare nedan.

Varför infördes barnfridsbrottet?

I förarbetena till det nya brottet framgår det att studier visar att ungefär vart tionde barn i Sverige har upplevt våld mellan närstående vuxna någon gång (prop. 2020/21:170 s. 9). Att som barn bevittna våld mellan närstående riskerar att få långtgående konsekvenser för barnet. Innan den nya lagen kom fanns det inte något brott som tog sikte på brottsliga gärningar som bevittnas av barn. Skyddet för barn som bevittnar brott i nära relation ansågs därmed bristfälligt, varför ett starkare skydd infördes genom barnfridsbrottet.

Vilka brott omfattas av barnfridsbrottet?

Barnfridsbrottet har en speciell uppbyggnad i jämförelse med många andra brott. I bestämmelsen finns en lista på brott som kan utgöra barnfridsbrott om gärningen bevittnats av ett barn som är närstående till både gärningsmannen och den som gärningen riktar sig mot. Bestämmelsen innebär att gärningsmannen döms för både barnfridsbrott och det särskilda brott som ingår i listan i bestämmelsen. Brotten ska prövas i samma rättegång.

 

Listan i barnfridsbrottsbestämmelsen innefattar följande brott:

  • mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel,
  • människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott, grovt hemfridsbrott eller ofredande,
  • våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt ofredande, samt
  • skadegörelse eller grov skadegörelse.

 

Om ett barn bevittnar något eller flera av dessa brott mellan två närstående personer gör gärningsmannen sig skyldig till barnfridsbrott. Barnfridsbrottet omfattar även om ett barn bevittnar försök till dessa brott. Om ett barn har bevittnat något annat brott än de här uppräknade har gärningsmannen inte begått barnfridsbrott.

Vilka personer är närstående till barnet?

Barnfridsbrottet träffar brott mellan två personer som är närstående till barnet och som barnet har bevittnat. Med närstående avses främst barnets föräldrar, nya partners till barnets föräldrar, barnets syskon eller bonussyskon. I vissa fall kan även andra släktingar till barnet omfattas. Det avgörande är barnets relation till personen. Något som talar för att en person är närstående till ett barn är att personen bor eller har bott med barnet.

Vad är ett bevittnande?

Kravet på att barnet ska ha bevittnat gärningen innebär att barnet ska ha sett eller hört den brottsliga gärningen begås. Det innebär inte att barnet måste ha sett hela händelseförloppet eller förstått innebörden av gärningen. Det är dock inte tillräckligt att barnet endast ser konsekvenserna av en brottslig gärning eller förstår vad som har hänt i efterhand. Barnet ska ha sett eller hört gärningen som är brottslig.

Vad är straffet för barnfridsbrott?

Den som döms för barnfridsbrott kan dömas till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan gärningsmannen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Brottet kan t.ex. anses vara ringa om barnet endast bevittnat en mindre allvarlig gärning, sett till straffskalan. Om brottet däremot är grovt kan gärningsmannen dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt kan hänsyn tas till om gärningen som bevittnats har varit av mycket allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet.

Hänsyn till barn vid betämmande av påföljd

Barns inblandning vid brott kan även påverka påföljden för brottet. Så var fallet även innan införandet av barnfridsbrottet. Vid bestämmande av påföljd för vissa brott kan hänsyn tas till att brottet varit ägnat att skada tryggheten hos ett barn i förhållande till en närstående. När det har förekommit våld mellan två närstående personer kan alltså denna omständighet beaktas i skärpande riktning när domstolen bestämmer straffet för våldsutövaren.

Barn är målsägande och har rätt till målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. Genom införandet av barnfridsbrottet har det tillkommit en möjlighet för barn att få status som målsäganden när barnet bevittnat ett brott mellan närstående. När ett barn har utsatts för barnfridsbrott ska ett målsägandebiträde under vissa omständigheter förordnas för barnet alternativt en särskild företrädare som tillvaratar barnets rätt.

Välj en advokat specialiserad på barnfridsbrott

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar tar ofta emot uppdrag av domstolen som särskild företrädare för barn. Vi åtar oss även uppdrag som försvarsadvokat i mål som avser barnfridsbrott.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Familj & Försvar för inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys.
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren