Hur man ansöker om skilsmässa - vanliga frågor om äktenskapsskillnad

Skilsmässa och bodelning advokat

Hur man ansöker om skilsmässa - vanliga frågor om äktenskaps-skillnad

Advokat Johan Lindgren ger en kortfattad information om hur man ensam eller gemensamt ansöker om skilsmässa och svarar kortfattat på vanliga frågor i samband med skilsmässa.

Innehåll

Skilsmässa – hur gör jag för att ansöka?

Ansökan om skilsmässa (kallas även för äktenskapsskillnad) genom att lämna in en ansökan till tingsrätten. Färdiga blanketter finns på domstolsverkets hemsida. Numera går det även bra att ansöka digitalt med bank-ID om makarna är överens. Ansökningsavgiften är 900 kr. Du behöver personbevis från Skatteverket om du gör en skriftlig ansökan. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper alltid våra klienter med ansökan och juridisk rådgivning.

Kan jag ansöka om skilsmässa själv/ensam?

Ja, du kan ansöka om skilsmässa själv.

Måste vi ansöka om äktenskapsskillnad gemensamt?

Nej. Fördelen är dock att det går snabbare, eftersom den andra maken behöver delges ansökan.

Blir det alltid betänketid?

Nej. Betänketid uppstår endast om parterna har barn boende hos sig som är under 16 år eller om någon av parterna önskar det.

Hur lång är betänketiden?

Betänketiden är sex (6) månader.

Vad är handläggningstiden hos tingsrätten vid skilsmässa i Stockholm?

Utan betänketid och vid gemensam ansökan kan tingsrätten meddela dom skyndsamt. Handläggningstiden varierar, från en till några veckors tid.

Vem får bo kvar i bostaden vid skilsmässa eller separation?

Under betänketiden eller till dess att makarnas ekonomi delats upp genom bodelning (se nedan) kan en make ansöka om kvarsittningsrätt (rätt att bo kvar i bostaden) hos tingsrätten, om parterna inte kan komma överens om vem som ska bo i var bostaden till dess att bodelningen är klar. Härvid bör man ta hjälp av en advokat. Vid beslut om kvarsittningsrätt kan makarna även förbjudas att besöka varandra och den som erhåller kvarsittningsrätten kan byta lås till bostaden.

 

Om makarna i bodelningen inte kan komma överens om vem som ska ta över huset eller bostaden kan en bodelningsförrättare besluta härom. Vid bedömningen beaktas bl.a. vem av makarna som har störst behov av bostaden, var barnen bor och vem som har ekonomisk förmåga att sörja för bostaden.

Var ska barnen bo vid skilsmässa?

Får en förälder automatiskt ensam vårdnad?

Nej. Om en förälder önskar ensam vårdnad måste man särskilt yrka det, vid ansökan. Läs mer i artikeln Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad.

Vad är en bodelning och bodelningsavtal?

Bodelning innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Bodelning ska som huvudregel ske vid äktenskapsskillnad eller vid makas/makes dödsfall. Bodelningen sker vanligtvis genom att parterna upprättar ett skriftligt avtal med hjälp av advokat. För att avtalet ska bli juridiskt korrekt bör man kontakta en advokat inom familjerätt. Vi advokater vill varna för mallar på nätet då de ofta innehåller formuleringar och villkor som skapar ogiltiga avtal eller oönskade ekonomiska konsekvenser.

Måste bodelning alltid ske?

Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Vad ingår i bodelningen?

Huvudregeln är att allt giftorättsgods som makarna har, ska delas lika mellan makarna. Det är nettobehållningen efter skatt och t.ex. försäljningskostnader som ska fördelas.

Varför är datumet för ansökan om skilsmässa viktigt för bodelningen?

Dagen som tingsrätten mottager ansökan om äktenskapsskillnad kallas för brytdagen eller kritiska tidpunkten. Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (tillgångar och skulder) ser ut på brytdagen. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen.

Vad är giftorättsgods och vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som en make får undanta från bodelningen och som sålunda inte ska delas upp mellan makarna. Enskild egendom kan bl.a. uppstå genom äktenskapsförord, förordnande i testamente eller gåvobrev. Enkelt uttryckt är all annan egendom, förutom personlig egendom som bara används av en part, giftorättsgods som sålunda ska delas lika mellan makarna.

Kvarsittningsrätt – hur ansöker man om kvarsittningsrätt?

Ansökan om kvarsittningsrätt inlämnas till tingsrätten där du bor och i processen bör du företrädas av advokat. Yrkande kan även inges i pågående mål om äktenskapsskillnad. Tingsrätten bereder båda parter att yttra sig och kallar till sammanträde. Den part som förlorar målet, ska som huvudregel ersätta motpartens rättegångskostnad. Se även ovan svar på Vem får bo kvar i bostaden vid skilsmässa eller separation? för mer information.

Kan vi ha en gemensam advokat i bodelningen?

Ja, om parterna är överens kan en och samma skilsmässoadvokat bistå båda parter med ett bodelningsavtal. Detta är mycket vanligt. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar försöker så långt som möjligt att hjälpa parterna till en överenskommelse. Om vi dock endast företräder en klient, företräder vi endast vår klients intressen.

Vad sker om vi inte kan komma överens om ekonomin och bodelningen?

Då kan en eller båda parterna hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som på tingsrättens uppdrag ska fatta beslut om bodelningen. Makarna svarar solidariskt för bodelningsförrättarens arvode.

Advokatbyrån Familj & Försvars advokater är specialister inom skilsmässor, bodelning, familjerätt, vårdnadstvister, barns boende och umgänge med barn samt domstolsprocesser. Vi har tystnadsplikt. Hos Advokatbyrån Familj & Försvar är du trygg och får hjälp av specialister. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp med inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren