Var ska barnet bo efter separation eller skilsmässa?

Barns boende efter separation eller skilsmässa advokat

Var ska barnet bo efter separation eller skilsmässa?

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om hur barnen ska bo efter separationen. De flesta föräldrarna önskar att barnen ska påverkas så lite som möjligt och att barnen ska ha en god kontakt med båda föräldrarna. Det är ni föräldrar som tillsammans bestämmer hur barnen ska bo men kan ni inte komma överens kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller familjerätten för rådgivning redan innan en separation för att få juridiska råd. Advokat Johan Lindgren, expert hos Justitiedepartementet, förklarar nedan hur barnens boende och umgänge kan se ut efter separation.

Vad innebär växelvis boende?

Om ni föräldrar är överens kan barnen bo växelvis, det betyder 50 % hos vardera föräldern. Barnen kan t.ex. bo vecka – vecka eller kortare intervaller. Växelvis boende förutsätter generellt ett särskilt gott samarbete mellan föräldrarna och att man bor relativt nära varandra.

 

Växelvis boende är ofta om en bra lösning om båda föräldrarna är välfungerande och om föräldrarna kan samarbeta. Genom växelvis boende tillförsäkras nämligen barnen en lika nära och god kontakt med båda föräldrarna, släkt och andra viktiga personer på båda sidor. Växelvis boende brukar emellertid inte barnpsykologiskt rekommenderas för de allra minsta barnen, med hänsyn till en trygg anknytningsprocess.

Boendeförälder och umgängesförälder - folkbokföring

Den förälder som har barnet boende hos sig mest, kallas boendeförälder. Den förälder som har barnet mindre är umgängesförälder. Enligt folkbokföringslagen ska barnet vara folkbokfört där barnet tillbringar största delen av sin dygnsvila. Folkbokföringen är dock inte avgörande för fråga om var barnet bor. Om barnet exempelvis bor växelvis blir barnet ofta folkbokfört i ursprungsbostaden. Finns inte ursprungsbostaden kvar så tittar man på närhet till skola och barnets sociala liv.

 

Om föräldrar inte kommer överens om folkbokföringen kan Skatteverket besluta om folkbokföringen efter att ha gjort en boendeutredning. Du som vårdnadshavare får först del av utredningen innan Skatteverket beslutar. Beslutet kan överklagas.

Umgängesrätt - barnet har rätt till umgänge

Barnet, inte föräldern, har enligt lag rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, så länge det kan ske på ett tryggt sätt. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.

 

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, så långt möjligt, tillgodoses. Umgänge kan ske antingen genom fysiskt umgänge men även per telefon eller brev. Vanligt är att barnet bor varannan helg plus någon eller några dagar, till exempel torsdag-måndag, hos en umgängesförälder. Det är ofta en bra lösning för barnet men varje familj och situation är unik. Kontakta oss för råd.

Umgängessabotage – ansök om verkställighet

Om en förälder hindrar umgänge kan det ses som umgängessabotage. Om det finns ett interimistiska beslut eller en dom på hur boendet eller umgänget ska se ut kan man ansöka om verkställighet hos tingsrätten för att tvinga en förälder att följa beslutet. Då kan tingsrätten beslut om vite (böter) eller till och med hämtning av barnet med polis, efter att socialtjänsten kopplats in.

 

Huvudregeln är att beslutat umgänge ska följas om det inte är uppbenbart oförenligt med barnets bästa att umgänge sker och verkställs. Advokatbyrån Familj & Försvar har lång erfarenhet av verkställighetsärenden. Kontakta oss för rådgivning.

Olämplig förälder medför att inget umgänge behöver ske

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta framgår av föräldrabalken. Om en förälder visar sig olämplig att träffa barnet, t.ex. på grund av missbruk eller våld behöver inget umgänge ske.

Tingsrätten kan besluta om vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrarna inte kan komma överens kan en förälder gå till tingsrätten och begära beslut. Du bör härvid företrädas av en advokat med specialisering inom familjerätt och barnrätt.


Barnets bästa ska vara avgörande för domstolens alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, står det i föräldrabalken. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa kontra barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall också tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vad är kontinuitetsprincipen?

Barn mår ofta bäst av förutsägbarhet och kontinuitet. Det är därför en bra utgångspunkt att försöka skapa så få separationer som möjligt i förhållande till exempelvis förskola, skola, aktiviteter m.m. eftersom barnen redan kommer att utsättas för en separation mellan förädlarna. Detta brukar inom barnrätt kallas för kontinuitetsprincipen.

Familjerätten i din kommun

Familjerätten är en del av kommunen. Vid Familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten erbjuder även samarbetssamtal, vilka är kostnadsfria. Här kan föräldrar på frivillig väg komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och hitta former för att kunna samarbeta kring barnen. I samarbetssamtalen kan föräldrar också få hjälp med att träffa avtal om barnen. I Stockholm kontaktar du Familjerätten genom respektive stadsdelsnämnd.

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad - vårdnadstvist

Läs gärna mer om vårdnadstvister i artikeln Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad.
Vill du ha hjälp med frågor om barns boende vid separation eller skilsmässa är du varmt välkommen att vända dig till Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister på familjerätt, umgänge och vårdnad. Vi har tystnadsplikt och vi erbjuder inledande gratis behovsanalys på telefon för en behovsanalys. Vi hjälper dig även att ansöka om rättshjälp.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email