Verkställighet av umgänge

Verkställighet av umgänge advokat

Verkställighet av umgänge

Efter en separation måste föräldrar fundera på frågorna om var ett barn ska bo och hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra förälder. Hur umgänget ska se ut kan bestämmas genom att föräldrarna träffar ett avtal som familjerätten (socialnämnden) godkänner eller genom att domstolen fattar ett beslut. Om föräldern som barnet bor hos vägrar att följa en dom, ett interimistiskt beslut eller ett avtal som socialnämnden godkänt avseende ett barns umgänge med den andra föräldern kan umgängesföräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Detta förklaras närmare nedan.

Vad är verkställighet av umgänge?

Verkställighet betyder generellt sett att en myndighet tvångsvis ser till att något som beslutats av domstol eller på annat sätt genomförs eller efterföljs. Vad gäller verkställighet av umgänge med barn innebär det att boendeföräldern på olika sätt kan tvingas lämna över barnet till umgängesföräldern för umgänge, t.ex. genom beslut om vite (böter) eller polishämtning.

Vad är umgängessabotage?

Umgängessabotage är när en förälder hindrar umgänge som en domstol beslutat om eller som föräldrarna träffat avtal om via familjerätten. Det kan t.ex. vara umgängessabotage om en förälder inte lämnar barnet till skolan på umgängesdagen eller inte överlämnar barnet för umgänge till den andra föräldern. Upprepat umgängessabotage ses ofta som negativt av tingsrätten och som umgängesförälder kan man ansöka om verkställighet av umgänget för att tvinga boendeföräldern att följa beslutat umgänge.

Hur ansöker man om verkställighet av umgänge?

En förälder kan ansöka om verkställighet genom att lämna in en ansökan om att umgänget ska genomföras (verkställas) hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. Vi råder dig att ta hjälp av en advokat eller en biträdande jurist som är specialiserad på familjerätt för att hjälpa till med en sådan ansökan då den förlorande parten kan tvingas stå för rättegångskostnaderna i målet. Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig som förälder oavsett om du ska ansöka om verkställighet eller om du fått en ansökan riktad mot dig.

Barnets bästa – en förutsättning för verkställighet av umgänge

Likt när andra beslut tas om barn är det barnets bästa som kommer i det främsta rummet. Inom ramen för barnets bästa tas hänsyn till barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad. Bedömningen av barnets bästa är avgörande för om verkställighet bör ske eller inte. Om barnet har nått en sådan ålder och mognad att dennes vilja bör beaktas får verkställighet inte ske mot barnets vilja om det inte är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. Om det är uppenbart att verkställighet är oförenligt med barnets bästa ska domstolen vägra verkställighet. Kravet ställs dock högt genom rekvisitet uppenbart.

Innan ett beslut om verkställighet om umgänge

Innan domstolen beslutar om verkställighet, kan domstolen ge en person vid socialnämnden eller inom socialtjänsten i uppgift att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger denne och medverka till umgänget. I vanliga fall ges två veckors tid för ett sådant uppdrag. Personen som fått uppdraget ska lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits och vad som framkommit. Domstolen kan även fatta beslut om medling. Då utses en person att medla mellan parterna och medlaren kan även prata med barnet.

På vilka sätt kan verkställighet av umgänge ske?

I första hand används tvångsmedlet vitesföreläggande. Det innebär att den förälder som barnet bor tillsammans med kan föreläggas med vite (böter) om den inte följer umgänge som bestämts genom avtal, interimistiskt beslut eller dom. Föräldern kan då bli tvungen att betala en viss summa för de umgängestillfällen som denne inte medverkar till. Beloppet bestäms baserat på vad som kan antas få personen att följa föreläggandet, med hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt.

Hämtning med polis vid verkställighet av umgänge

Ett annat tvångsmedel, förutom vite, som domstolen kan besluta om är hämtning av barnet med hjälp av polis. Detta får domstolen besluta om under förutsättning att verkställighet inte annars kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.


Eftersom hämtning är en mer ingripande åtgärd ska vitesföreläggande ske i första hand. Hämtning utan föregående vitesföreläggande ska endast ske i rena undantagsfall. Hämtning är en mycket ovanlig åtgärd i dessa situationer och förekommer i mycket få fall eftersom det ofta kan antas strida mot barnets bästa.


Domstolen kan även bifalla ansökan om verkställighet utan att förena beslutet med någon tvångsåtgärd om det bedöms vara tillräckligt.

Domstolen kan ändra villkor för umgänge vid verkställighet

Om tingsrätten beslutar om verkställighet kan domstolen även komplettera eller ändra vad som har bestämts om de praktiska frågorna för utövandet av umgänget, om det krävs för att umgänget ska kunna ske. T.ex. förklara var barnet ska hämtas eller lämnas.

Vad händer om boendeföräldern ändå hindrar umgänge och utövar umgängessabotage?

Syftet med ett vitesföreläggande är att boendeföräldern ska medverka till att umgänge sker i enlighet med en dom eller ett interimistiskt beslut om umgänge. Om boendeföräldern ändå inte medverkar till sådant umgänge kan den förälder som ansökt om verkställighet ansöka om att domstolen ska utdöma vite enligt beslutet om verkställighet. En förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut är att vitesföreläggandet vunnit laga kraft, att motparten delgivits föreläggandet personligen samt att denne har kunnat fullgöra sin skyldighet att medverka till umgänge.


Domstolen kan i en sådan situation också förelägga nytt och högre vite alternativt besluta om hämtning.

Kan man yrka på att motparten betalar rättegångskostnaderna i mål om verkställighet?

Ja, mål om verkställighet handläggs som ett domstolsärende hos tingsrätten och då kan den förlorande (tappande) parten behöva ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Då betalar den förlorande parten både för sin advokats kostnad och motpartens advokatkostnader.
Vill du ha hjälp med frågor om umgänge och verkställighet är du varmt välkommen att vända dig till Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister på familjerätt och verkställighet av umgänge. Vi har tystnadsplikt och vi erbjuder inledande gratis rådgivning på telefon för en behovsanalys. Vi hjälper dig även att ansöka om rättshjälp.
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren