Sambojuridik - samboavtal, separation och bodelning

Sambojuridik advokat

Sambojuridik - samboavtal, separation och bodelning

Vad innebär det juridiskt att bli sambo och vad sker ekonomiskt när samboförhållandet upphör? Advokat Johan Lindgren förklarar juridiken.

När uppstår och upphör ett samboförhållande?

Sambor är två ogifta personer, oavsett kön, som bor tillsammans i ett parförhållande och i ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande uppstår när parterna flyttar ihop men det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse. Gemensam folkbokföring är en indikation. Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna separerar eller om någon av dem dör. Bodelning bör alltid upprättas.

Krav om bodelning måste begäras inom ett år från separationen

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Bodelningen skall dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Vad händer om min sambo dör?

Om en sambo dör är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, ingen annan kan kräva bodelningen. Utan testamente ärver inte sambor varandra varför det är viktigt att skriva ett testamente. Bodelningen görs då mellan den kvarvarande sambon och den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare. I bodelningen ingår då endast samboegendom, läs mer om var som avses med samboegendom nedan.

Vad är samboegendom och vilken egendom ska delas vid separation?

I bodelning mellan sambor skall samboegendom ingå. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen införskaffats för gemensamt bruk och användning.

 

All annan egendom, t.ex. bankmedel eller fordon är inte samboegendom. Observera även att egendom som en part köpt, fått eller ägt innan samboförhållandet inte utgör samboegendom.

 

Med sambors gemensamma bohag avses generellt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas vidare inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

Varför samboavtal? Skriv samboavtal i Stockholm

Ett samboavtal kan avtala bort sambolagens regler om bodelning. Sålunda kan man i avtal reglera att ingen egendom mellan samborna ska delas vid en separation. Likaså kan man bestämma att endast viss egendom ska delas vid en framtida separation, t.ex. möblerna.

 

Observera att om en bostad inköpts för gemensamt bruk spelar det ingen roll vem som står som ägare på köpekontraktet eller på lagfarten. Om en part gått in med mer pengar till handpenning eller dylikt bör ett samboavtal och skuldebrev/revers upprättas för att den som lagt in mer pengar ska kunna få tillbaka dem vid försäljning eller separation.

 

Samboavtal bör upprättas hos advokat för att bli juridiskt bindande och för att ingen part ska kunna påstå att den inte förstått vad som avtalats. Vi bevittnar även regelmässigt samboavtal, för att undvika framtida tvister mellan parterna. Samboavtal i Stockholm är särskilt viktigt eftersom bostäderna är dyra.

Är bostaden skyddad vid sambobodelning om jag äger hela 100 % av bostaden?

Nej. Utan samboavtal tar sambolagen inte hänsyn till ägandeförhållandena vid en separation, om bostaden är samboegendom. Därför krävs samboavtal.

 

Om samboförhållandet dock varat kortare än 6 månader brukar det juridiskt anses vara oskäligt med bodelning för all samboegendom. Observera även att en sambo som inte är ägare av bostaden ändå kan kräva att få ta över bostaden vid bodelning. Till dess att bodelningen är klar kan likaså en sambo begära kvarsittningsrätt till bostaden hos tingsrätten. Tingsrätten beslutar vem som ska få bo i bostaden efter en prövning av vem som har störst behov av bostaden.

 

Tingsrätten kan även förbjuda parterna att besöka varandra om det finns skäl för detta, t.ex. vid svåra konflikter.

Hur görs bodelning mellan sambor?

Bodelning sker genom att parterna upprättar ett bodelningsavtal som förklarar hur fördelningen av samboegendomen sker. Varje sambo är skyldig att tills bodelningen är färdig, eller frågan om bodelning förfallit, redovisa för sin samboegendom, sådan gemensam bostad som kan övertas och sådan samboegendom som sambon har haft hand om men som tillhör den andra sambon.

Vid bodelningen skall först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Enskild egendom undantas. Det netto som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att täcka skulder, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan samborna. Latent skatt, försäljningskostnader m.m. ska även beaktas.

 

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar rekommenderar dig att ta hjälp av oss eller annan advokat specialiserad på familjerätt i fråga om bodelning för att allt ska bli korrekt. Vi advokater vill varna för mallar på nätet då de kan innehålla formuleringar och villkor som skapar ogiltiga avtal eller oönskade ekonomiska konsekvenser.

Kan vi ha en gemensam advokat i bodelningen?

Ja, om parterna är överens kan en advokat bistå båda parter med ett bodelningsavtal. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar försöker så långt som möjligt att hjälpa parterna till en överenskommelse. Om parterna dock är oense ska parterna ha egna ombud.

Hur gör vi om vi inte kan komma överens i bodelningen

Kan parterna inte komma överens i en bodelning kan en part ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som på tingsrättens uppdrag ska fatta beslut om bodelningen. Samborna svarar solidariskt för bodelningsförrättarens arvode.

Familjerättsadvokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister inom sambojuridik, skilsmässor, bodelning, familjerätt, vårdnadstvister, barns boende och umgänge med barn samt domstolsprocesser. Vi har tystnadsplikt. Vi hjälper dig om möjligt att ansöka om rättskydd eller rättshjälp, med inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren