Advokat Emma Grötting

Din advokat inom familjerätt och brottmål

Verksamhetsområden

 • Familjerätt
 • Brottmål (privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
 • LVU

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Göteborgs Universitet
 • Singapore Management University, Singapore
 • Fördjupningskurser i straffprocessrätt och rättspsykologi
 • Examensarbete i brottmål (”Den (o)manliga försvarsadvokaten – En studie i förordnanden av offentlig försvarare”)

Yrkeserfarenhet

 • Advokatbyrån Familj & Försvar (advokat)

 • Advokatbyrån Familj & Försvar (biträdande jurist)

 • Advokatbyrån Klint (biträdande jurist)
 • Olsson Lilja Advokater (uppsatspraktikant)
 • IF Skadeförsäkring (skaderådgivare)
 • Kennedy advokatbyrå (sommarnotarie)
 • Handelsjuristerna (juridisk konsult)

Juridiska fortbildningskurser

 • Godkänd advokatexamen
 • Advokatetik och god advokatsed
 • Advokatexamen delkurs 1: Advokatyrkets etik och teknik
 • Advokatexamen delkurs 2: Förberedelse inför och förhandling i domstol
 • Advokatexamen delkurs 3: Konstitutionell rätt – Riskhantering och rådgivaransvaret – Advokatens kärnvärden
Advokat Emma Grötting

Emma Grötting

Advokat

Kontakt

Du har arbetat som jurist på advokatbyrå i flera år. Vad är det du gillar mest med arbetet?

Det jag tycker mest om med mitt arbete är människorna som jag får möta. Att få träffa personer i så vitt skilda livssituationer och få förtroendet att vägleda dem genom den rättsliga processen är en uppgift som jag tar på största allvar. Detta oavsett om det rör sig om ett brott som misstänks har begåtts, ett omhändertagande som gjorts eller en vårdnadstvist som uppstått.

 

Rättsprocessen är, i samtliga av de måltyper vi arbetar med, många gånger komplex och tenderar att försätta klienten i en utsatt situation. Att genom mitt arbete få arbeta för att hens rättigheter ska tillgodoses och för att processen ska bli så begriplig och hanterbar som möjligt tycker jag fortfarande är oerhört givande. Trots att omständigheterna i det enskilda målet varierar så har jag i min yrkesroll en möjlighet att göra skillnad. Denna möjlighet är ytterligare en av de saker jag tycker mest om med arbetet på advokatbyrå.

Du är specialiserad på familjerätt, LVU och brottmål. Vad för slags ärenden hjälper du advokatbyråns klienter med?

I ärenden gällande LVU agerar jag ombud i situationer där ett tvångsomhändertagande av ett barn eller en ungdom har skett/eventuellt kommer att ske. I dessa processer företräder jag föräldrarna alternativt den unge och vägleder dem och tillvaratar deras intressen i den rättsliga processen. Jag agerar även ombud då tvist avseende vårdnad, boende eller umgänge med barn uppstått och företräder då någon av föräldrarna. Avseende brottmål arbetar jag som målsägandebiträde och företräder då den person som blivit utsatt för ett brott.

 

När under processen jag som ombud kommer in varierar från fall till fall. I mål rörande LVU händer det exempelvis att jag kommer i kontakt med klienten redan när socialtjänsten varnat för att ett omhändertagande kan komma att göras. I andra fall händer det att jag förordnas eller anlitas först när ett omhändertagande redan skett och i ärenden där föräldrarna och/eller den unge begärt att vården ska upphöra. I tvister avseende vårdnad, boende och umgänge möter jag föräldrar som överväger en separation och som misstänker att tvist kommer uppstå, såväl som föräldrar där en domstolsprocess redan är pågående. Jag tycker personligen det är att föredra att ombud anlitas så tidigt i processen som möjligt. Detta för att få bästa möjliga insyn och möjligheter till att påverka under processens gång.

Du har hjälpt många klienter som utsatts för brott. Vad gör då du i rollen som målsägandebiträde?

Även i de situationer där min klient utsatts för brott kan min roll som målsägandebiträde variera. Ibland står personen jag möter i valet och kvalet mellan att göra en polisanmälan eller inte. I dessa situationer blir det min uppgift att stötta och informera om den juridiska processen och ge råd i frågan om hur hen kan välja att gå vidare.

 

I min roll som målsägandebiträde kommer jag även många gånger in i processen när polisanmälan har gjorts eller där förundersökningen av annan orsak redan är pågående. Det är även då min uppgift att stötta och vägleda min klient genom den många gånger komplexa och påfrestande rättsprocessen. Jag finns även där för min klient under såväl polisförhör som förhandling i domstol för att ge vägledning och ansvara för min klients eventuella skadeståndsanspråk.

Du arbetar med komplicerade vårdnadstvister och familjetvister. Vad gör ett bra ombud i en vårdnadstvist?

Enligt min mening utgörs ett bra ombud i en vårdnads- och familjetvist av någon som tillsammans med sin klient driver processen med barnets bästa som ledstjärna. I dessa tvister är det ofta oerhört mycket känslor inblandat och därigenom riskerar fokus att riktas mot andra personer än barnet eller barnen, som målet faktiskt handlar om. I sådana lägen är det ombudets roll att föra sin klients talan, stå upp för klientens intressen och ta ansvar för att de omständigheter som ligger till grund för klientens yrkanden läggs fram på ett tydligt och övertygande sätt. Annars finns risk att viktiga omständigheter riskerar att förbises i den rättsliga processen.

Vad har du för råd till föräldrar vars barn blir omhändertagna enligt LVU?

Mitt råd till dessa föräldrar är att omedelbart begära att ett offentligt biträde förordnas. Som förälder till ett barn som omhändertas enligt LVU har man enligt lag rätt till ett ombud som kan tillvarata ens rättigheter under processens gång. Det offentliga biträdets insatser kan vara särskilt betydelsefulla på utredningsstadiet vilket innebär att ju förr ett sådant biträde förordnas, desto bättre. Det offentliga biträdets uppgift är, förutom att att ge parten det stöd och den hjälp som behövs i den rättsliga processen, även att verka för att utredningen i målet ska bli så fullständig som möjligt.