Måste jag gå på polisförhör?

Kallad till polisförhör advokat

Måste jag gå på polisförhör?

Det hålls nästan en miljon polisförhör om året i Sverige. Trots det stora antalet polisförhör som årligen genomförs medför ordet förhör ofta känslor av obehag för den som ska höras. Att bli kallad på polisförhör väcker även många frågor och många undrar om man måste gå på ett polisförhör och hur länge man måste vara hos polisen. Oavsett om du kallas till förhör som misstänkt, i egenskap av målsägande eller vittne finns regler för hur förhöret och förundersökningen får gå till. De olika aspekterna av polisförhör förklaras mer ingående nedan.

Kan vem som helst bli kallad på förhör?

Ja, polisen får hålla förhör med vem som helst som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen (23:6 rättegångsbalken). Vem som helst kan sålunda bli kallad på polisförhör.

Jag har blivit kallad till polisförhör - måste jag gå på förhöret?

Det är en allmän skyldighet att underkasta sig förhör. Du är alltså skyldig att inställa dig på förhör oavsett om du är kallad i egenskap av misstänkt, målsägande eller vittne.


Att man är skyldig att underkasta sig förhör är dock inte detsamma som att vara skyldig att medverka vid förhör.

Måste jag betala böter om jag inte kommer till förhöret?

Böter (vite) kan användas som påtryckningsmedel på den som ska höras. Det framgår dock av lagtexten att man får kallas vid vite ”om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet” (23:6 rättegångsbalken).

 

Vite får inte användas mot den som är under 15 år och bör inte användas mot någon mellan 15 och 18 år.

Måste jag svara på polisens frågor?

Nej, du måste inte svara på frågor under polisförhöret. Du har rätt att vara passiv. Du kan sålunda sitta helt tyst.

Kan jag bli hämtad till förhör?

Ja, du kan under vissa förutsättningar hämtas till polisförhör. Under vissa omständigheter kan en person som inte hörsammat en kallelse till förhör bli föremål för hämtning. En första förutsättning är den som ska höras utan giltig orsak inte efterföljt kallelsen. Att någon på grund av sjukdom inte hörsammat kallelsen är i regel inte tillräckligt för att bli hämtad till förhör.

 

I vilka situationer någon kan bli föremål för hämtning framgår av 23:6 rättegångsbalken.

Kan jag tas till förhör mot min vilja?

Ja, du kan i vissa situationer medtas till polisförhör mot din vilja. Detta framgår av 23:8 rättegångsbalken. Om du exempelvis befunnit dig på brottsplatsen eller i anslutning till brottsplatsen vid tidpunkten då brottet inträffade kan du medtas till förhör av polisen om du vägrar att frivilligt följa med. Anledningen är att du sannolikt har viktiga uppgifter att lämna för att polisens utredning ska kunna drivas framåt. Bestämmelsen omfattar alla som befinner sig på brottsplatsen och inte bara den som kan misstänkas för brottet.

Vilka rättigheter har jag vid förhör?

Om du vill veta mer om dina rättigheter vid polisförhöret kan du läsa artikeln Vilka rättigheter har jag vid polisförhör?

Hur länge måste jag stanna kvar på förhör?

Straffmyndiga personer, d.v.s. personer över 15 år, är skyldiga att kvarstanna för förhör i sex timmar. Tiden kan förlängas med ytterligare sex timmar om du är misstänkt för brott och det är av synnerlig vikt att du är tillgänglig för fortsatt förhör.
Har du blivit gripen får polisen alltså som längst hålla kvar dig i tolv timmar (6 + 6 timmar). Därefter ska du släppas fri såvida inte åklagaren fattar beslut om att du ska anhållas.


Den som är under 15 år är inte skyldig att stanna kvar längre än tre timmar. Om det är av synnerlig vikt för utredningen kan tiden förlängas med ytterligare tre timmar.
Regler om kvarstannande för förhör finns i 23:6 rättegångsbalken.

I vilken situation jag kan behöva stanna kvar på polisförhör längre än sex timmar?

Som framgår ovan krävs att det är av synnerlig vikt att du är tillgänglig för fortsatt förhör för att förhörstiden ska få förlängas. Så kan exempelvis vara fallet om det under förhöret kommer fram uppgifter som kräver att en omedelbar husrannsakan ska göras. I en sådan situation anses det vara av synnerlig vikt att den misstänkte finns tillgänglig för förhör även efter avslutad husrannsakan. Du får i en sådan situation stanna kvar i ett s.k. ”väntläge” för att kunna höras mot resultatet av husrannsakan.

Välj en advokat specialiserad på brottmål

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar tar ofta emot uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Du är varmt välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Familj & Försvar för inledande gratis rådgivning på telefon för en behovsanalys. Vi har tystnadsplikt.

Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren