Barn kan beviljas placering i skyddat boende genom ny lag

Skyddat boende barn advokat

Från och med den 1 april 2024 har stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende införts genom lagen om placering av barn i skyddat boende. Ett barn kan numera beviljats skyddat boende trots att en av föräldrarna inte samtycker till placeringen. I denna artikel förklaras den nya lagstiftningen.

Hur får jag gemensam vårdnad om mitt barn?

En person som utsatts för brott kallas för målsägande och målsäganden har vanligtvis rätt till skadestånd från den tilltalade vid fällande dom. Ett målsägandebiträde hjälper oftast målsäganden med att kräva skadestånd från den tilltalade, i form av bl.a. kränkningsersättning, sveda och värk samt ersättning för kostnader. I denna artikel förklaras vilka olika typer av skadestånd som målsäganden har rätt till och hur brottsoffer kan få ut sitt skadestånd.

Hur får jag hem mitt barn från socialtjänsten och LVU? – Hemtagningsbegäran enligt LVU

Hemtagningsbegäran advokat

När en förälder vill att vården enligt LVU ska upphöra kan en förälder begära hemtagning. Efter ett tvångsomhändertagande enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska socialtjänsten regelbundet pröva om tvångsvården ska upphöra. Tvångsvården enligt LVU ska upphöra när vården inte längre behövs. I denna artikel kan du läsa mer om den bedömning som görs och vad du som förälder kan göra för att få hem ditt barn genom en hemtagningsbegäran.

Förstärkta laglottsskyddet

Det förstärkta laglottsskyddet advokat

Man hör ofta att det inom den svenska arvsrätten inte är möjligt för en förälder att göra sina barn arvslösa. Det man då troligtvis menar är att ett barn (bröstarvinge) enligt huvudregeln har möjlighet att kräva ut sin lagstadgade laglott när kvarlåtenskapen efter föräldern ska fördelas. Men vad händer om föräldern under sin livstid givit bort så pass stora gåvor att det inte finns någon kvarlåtenskap att fördela den dagen föräldern har avlidit? I en sådan situation kan det så kallade förstärkta laglottsskyddet bli tillämpligt. Nedan kan du läsa mer om vad det förstärkta laglottsskyddet innebär och när det kan bli aktuellt att tillämpa.

Divorce in Sweden – FAQ in Family Law

Divorce lawyer Sweden

In this article Family lawyer Johan Lindgren provides brief information on how to file for Divorce alone or jointly and gives general answers to common questions related to Divorce in Sweden i.e., Custody and Division of property.

Verkställighet av umgänge – när ett beslut om umgänge inte följs

Efter en separation måste föräldrar fundera på frågorna om var ett barn ska bo och hur mycket umgänge barnet ska ha med den andra förälder. Hur umgänget ska se ut kan bestämmas genom att föräldrarna träffar ett avtal som familjerätten (socialnämnden) godkänner eller genom att domstolen fattar ett beslut. Om föräldern som barnet bor hos vägrar att följa en dom, ett interimistiskt beslut eller ett avtal som socialnämnden godkänt avseende ett barns umgänge med den andra föräldern kan umgängesföräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

Informationssamtal innan vårdnadstvist – samtalsintyg hos familjerätten​

Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan, av kommunen, erbjudas informationssamtal under ledning av sakkunnig. Bestämmelser om sådana samtal finns i lagen (2021:530) om informationssamtal. Sedan den 1 mars 2022 är det obligatoriskt, för föräldrar som inte är överens, att ha deltagit i ett informationssamtal innan en vårdnadstvist i domstol inleds.

När socialtjänsten tar ditt barn

Socialtjänsten har möjlighet att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till 19 års ålder enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning i förvaltningsrätten.

Hur man ansöker om skilsmässa – vanliga frågor om äktenskapsskillnad

Advokat Johan Lindgren ger en kortfattad information om hur man ensam eller gemensamt ansöker om skilsmässa och svarar kortfattat på vanliga frågor i samband med skilsmässa.

Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad är ofta ett svårt beslut. Därför krävs det att du biträds av en advokat specialiserad på familjerätt som kan ge dig kvalificerad juridisk rådgivning. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dagligen privatpersoner i vårdnadstvister i Stockholm och hela Sverige. Vill du ha en expert? Välj Advokatbyrån Familj & Försvar. Författaren av denna artikel, advokaten Johan Lindgren, har förordnats som expert hos Justitiedepartementet i utredning avseende Föräldrabalken.