Barn kan beviljas placering i skyddat boende genom ny lag

Skyddat boende barn advokat

Barn kan beviljas placering i skyddat boende genom ny lag

Från och med den 1 april 2024 har stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende införts genom lagen om placering av barn i skyddat boende. Ett barn kan numera beviljas skyddat boende trots att en av föräldrarna inte samtycker till placeringen. I denna artikel förklaras den nya lagstiftningen.

Vad innebär den nya lagen om placering av barn i skyddat boende?

Lagen om placering av barn i skyddat boende (2024:79) innebär ett skydd för barn som behöver bo på skyddat boende utan en vårdnadshavares samtycke. Om en förälder har beviljats skyddat boende enligt  socialtjänstlagen (2001:453) och det finns en direkt eller indirekt risk för att barnets säkerhet äventyras eller hälsa skadas, kan även barnet få bo på det skyddade boendet med föräldern. Exempelvis om barnet riskeras att utsättas för våld eller bevittna våld. Den nya lagen kan då användas under förutsättning att den andra föräldern (vårdnadshavare) inte samtycker till insatsen, vilket framgår av 3 kap. 1 § lagen om placering av barn i skyddat boende. När det emellertid finns ett samtycke från båda vårdnadshavarna ska barnet beviljas insatsen med stöd av socialtjänstlagen.

Socialnämnden kan fatta omedelbart beslut om placering av barn i skyddat boende

Enligt 4 kap. 1 § lagen om placering av barn i skyddat boende får socialnämnden (socialtjänsten) bevilja ett barn en omedelbar insats i form av skyddat boende, om det kan antas att förutsättningarna för skyddat boende enligt 3 kap. 1 § samma lag är uppfyllda. Det krävs även att rättens beslut om en sådan insats inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att barnets säkerhet äventyras eller hälsa skadas. Enkelt uttryckt kan socialnämnden beslut om placeringen om ärendet är akut. Enligt 4 kap. 2 § samma lag får den omedelbara insatsen i form av skyddat boende beviljas endast om den vårdnadshavare som barnet placeras med är myndig och samtycker till insatsen.

Hur bedöms barnets behov av skydd vid placering i skyddat boende?

Vid bedömningen av barnets behov av skydd bör, som utgångpunkt, det förhållandet att vårdnadshavaren har ett behov av skydd tala för att minderåriga barn som bor tillsammans med den skyddssökande vårdnadshavaren också har ett skyddsbehov (prop. 2023/24:31 s. 133 f.). Om det exempelvis kan konstateras en mamma är i behov av skydd på grund av våld eller övergrepp från barnets fader, kan barnet även anses ha samma skyddsbehov.

Varför infördes lagen om placering av barn i skyddat boendet?

I förarbetena anges att syftet med lagen är att förbättra skyddet och stödet för personer som behöver bo i skyddat boende samt stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende (prop. 2023/24:31 s. 1). Detta för att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Socialnämnden ska dessutom ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

Vad säger domstolarna om den nya lagen om barns rätt till placering i skyddat boende?

I en ny dom från Kammarrätten Stockholm från den 15 april 2024, mål nr 2203-24, beviljades en sexåring skyddat boende. Målet sammanfattas i korthet nedan och förklarar hur en process i domstol går till vid omedelbart beslut om placering i skyddat boende.

Socialtjänsten beslutar att omedelbart placera barnet i skyddat boende

Den 2 april 2024 beslutade socialnämnden i Huddinge att en sexårig pojke skulle omedelbart placeras på ett skyddat boende tillsammans med sin mor med stöd av 4 kap. 1 § lagen om placering av barn i skyddat boende. Som skäl för beslutet angavs att det kan antas att förutsättningarna för placering enligt 3 kap. 1 § samma lag är uppfyllda och rättens beslut om en sådan insats inte kan avvaktas med hänsyn till risken för hans säkerhet kan äventyras eller hälsa skadas.

Socialnämndens beslut underställs förvaltningsrättens prövning

Beslutet underställdes (granskas) förvaltningsrättens prövning den 3 april 2024. Barnets far motsatte sig det underställda beslutet och uppgav att han alltid haft en stark och kärleksfull relation till sonen samt att det inte förekommit våld i hemmet utan att det handlar om en ekonomisk konflikt. Barnets mor motsatte sig ändring av socialnämndens beslut och även barnets ställföreträdare ansåg att nämndens beslut skulle fastställas.


Förvaltningsrätten fastställde nämndens beslut om att barnet ska beviljas omedelbar insats i form av skyddat boende. Domstolen grundande sitt beslut på moderns placering på skyddat boende samt de uppgifter hon lämnat om fysiskt våld mot den sexåriga pojkens äldre syskon. Modern skulle därför inte kunna skydda pojken från att bevittna eller själv utsättas för eventuellt våld i hemmet om han skulle återvända hem till fadern.

Beslut om placering av barn i skyddat boende kan överklagas

Barnets far överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att den omedelbara insatsen skulle upphävas. Fadern menade att det inte finns något i utredningen som tydde på att pojken har blivit utsatt för eller bevittnat våld och det finns inte heller risk för det om han skulle återvända hem.


Kammarrätten avslog överklagandet och anförde att det klaganden har fört fram och det som i övrigt framgår av utredningen ger inte kammarrätten anledning att göra någon annan bedömning än den som förvaltningsrätten har gjort.

Barn kan få ett snabbt skydd genom lagen om placering i skyddat boende

Den nya lagen samt ovan dom visar att lagen om placering av barn i skyddat boende kan ge barn som lever i utsatta situationer av olika slag ett snabbt och effektivt skydd. Beviskravet vid en omedelbar insats är därför lågt ställt. Omständigheterna i det enskilda fallet ska tyda på att rekvisiten för skyddat boende är uppfyllda men en hög grav av osäkerhet i bedömningen accepteras för att inte beröva den unge möjligheten till skydd. Genom lagen blir det tydligare att barnet blir en del av processen när det rör våld i nära relationer där barnets behov av skydd prövas på ett individuellt plan.


Lagen kan ses som ett steg mot att stärka barnrättsperspektivet och utöka socialnämndens befogenheter. Socialnämnden kan genom lagen snabbt agera när det föreligger en risk för att barnets säkerhet äventyras eller hälsa skadas.

Barn har rätt till advokat och offentligt biträde vid placering i skyddat boende

När socialnämnden fattat beslut om placering av barnet i skyddat boende och en underställning av socialnämndens beslut inkommer till förvaltningsrätten ska offentligt biträde utses för barnet. Barnets offentliga biträde är oftast en advokat. Till offentligt biträde för barnet får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Ett offentligt biträde för barn som är under 15 år är även barnets ställföreträdare i det ärende eller mål som förordnandet avser.

Föräldrar har rätt till gratis advokat vid placering av barn i skyddat boende

En förälder som också är vårdnadshavare för barnet har rätt till advokat och offentligt biträde vid ärenden om placering av barn i skyddat boende. Du som förälder har rätt att önska vem du vill ha som din advokat eller jurist och staten betalar för advokatens kostnad. Du som förälder bör skyndsamt meddela socialtjänsten eller förvaltningsrätten ditt önskemål om vilken advokat eller advokatbyrå som du önskar ska företräda dig i saken. Välj en advokat eller jurist som är specialiserad på barnrätt och familjerätt. Inte sällan kan ett mål om LVU eller vårdnadstvist även aktualiseras, vilket vi på advokatbyrån även är specialiserade inom.

Advokat med expertis avseende placering av barn och familjerätt

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar tar ofta emot uppdrag av domstolen som offentligt biträde för barn och förälder i fråga om placering av barn. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde för den som har blivit utsatt för brott samt försvarsadvokat i mål som avser våld i nära relationer. Vi biträder även dig i fråga om vårdnadstvist, familjerätt eller LVU.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss på om du söker en advokat som är specialist på LVU. Vi erbjuder möten på vårt kontor, digitalt via Skype, Teams, eller Zoom och inledande gratis rådgivning på telefon för en behovsanalys.

Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren